Visualització de contingut web

Reconeixement de Compatibilitats

Al personal empleat públic al servei de l'Administració de la Generalitat li és d'aplicació quant al règim d'incompatibilitats la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.


Visualització de contingut web