Avís legal

El tractament de les dades de caràcter personal que es reben a través de GVA Oberta s'ajustarà als principis i obligacions establits en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, d'ara en avant, reglament general de protecció de dades (DOUEL119, de 04.06.2016) i, en tot el que no contradiga al mateix, per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al seu Reglament de desplegament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Totes les dades seran arreplegades, incorporades i tractades en el fitxer informatitzat GVA Oberta, la finalitat del qual és garantir el tractament de totes les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat, a través del lloc web GVA Oberta. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Transparència i Participació.

La Generalitat garantix l'adopció de tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades.

En tot moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició sol·licitant-ho a la Direcció General de Transparència i Participació per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció.