Visualització de contingut web

Publicitat i Promoció Institucional

La informació recollida en aquesta pàgina obeeix a la supervisió prèvia/autorització de tot el relatiu exclusivament als aspectes de promoció i difusió de la imatge de la Generalitat d'acord amb les competències atribuïdes a Presidència de la Generalitat. Per tant, les dades econòmiques reflectides fan referència a la previsió de despesa efectuada per cadascuna de les Conselleries o del Sector Públic en el moment de la sol·licitud de supervisió prèvia/autorització, i no obeeix al criteri de la despesa efectuada.
Qualsevol informació sobre els continguts, característiques tècniques de la contractació,  inversió i costos aplicats a cada acció, és responsabilitat exclusiva de cadascuna de les Conselleries o entitats del sector públic.

Información adicional (Coste Publicidad y Promoción Institucional)