HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Anaïs Menguzzato García

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de l´Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 05/08/2016 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat al qual corresponen les competències relatives a la promoció i l'execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, promoció, participació i programes de la dona, prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en les polítiques públiques de la Comunitat, i en particular, previndre conductes discriminatòries contra les dones; implantar i executar programes que tinguen per objecte la promoció sociolaboral de les dones, així com fomentar-hi la participació social i el moviment associatiu.
 • Previndre i contribuir a eradicar tota situació de violència contra les dones, així com coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen en aquestes situacions; prestar assessorament jurídic gratuït a les dones tot informant-les, orientant-les i canalitzant-les cap a les institucions i organismes competents per a la resolució de la seua problemàtica, i actuar contra la violència de gènere amb accions de prevenció i sensibilització, de manera transversal amb la resta d'organismes autònoms.
 • Garantir a les dones víctimes de violència de gènere el dret a l'assistència social integral des dels serveis d'atenció, emergència, suport i acollida per a la seua total recuperació, així com de les seues filles i fills menors.
 • Impulsar actuacions adreçades a afavorir la coresponsabilitat i la coeducació.
 • Dirigir, coordinar i avaluar els plans intersectorials d'actuació que desenvolupe el Consell en matèries de la seua competència, i fer-ne el seguiment.
 • Prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.
 • Establir totes les accions que siguen necessàries amb altres administracions per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials i d'igualtat de la seua àrea funcional.
 • Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.
 • Coordinar les unitats d'Igualtat de tots els departaments de la Generalitat que garantisquen l'aplicació del principi de transversalitat en les polítiques d'igualtat de gènere.
 • Exercir la potestat sancionadora sobre els incompliments quant a requisits dels centres i serveis i respecte dels drets dels beneficiaris i beneficiàries.
 • Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en les matèries de la seua competència.
 • Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjuí de les funcions que té assignades la Direcció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat.
 • Executar qualssevol altres funcions que li assignen les persones titulars dels òrgans de què depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.