HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Antoni Llorente Ferreres

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Sotssecretari
  • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Cessament: 15/01/2020 DOGV
  • Nomenament: 18/07/2019 DOGV

La Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial; l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei, així com les funcions relatives a consultes populars i processos electorals.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de La Vall d'Uixó Regidor 13/06/2015 17/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió interdepartamental d'acció exterior i relacions amb la UE Vocal 10/01/2020
Consell de participació ciutadana Vicepresident 10/01/2020 Pública
Consell de Centres Valencians en el Exterior President Suplent 10/01/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 39.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 20.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
hipoteca domicili particular 55.000,00 €
Total: 55.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 46.807,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.