alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Consuelo Angulo Luna

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • angulo_marlun@gva.es
 • 961 922 320

Agenda

Agenda setembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, promoció i defensa dels drets humans, formació, estudi i investigació per al desenvolupament, així com acció humanitària.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament Llista completa d'obsequis

20/02/2020 - 21/02/2020

XIII TROBADA COMUNITATS AUTONÒMIQUES I COOPERACIÓ A BILBAO

Costs
 • Allotjament
  60,00 €
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  370,00 €
 • Total 445,00 €
31/10/2019

Jornades Consell de Cooperació - entrevista grup de treball - Madrid

Acompanyant/s
 • Lourdes Sandhis Domingo - Subdirectora General de Cooperación
Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 133,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 58.931,48 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.931,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ (TINENT D'ALCALDE) NO
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT COOPERACIÓ INTERNACIONAL PRESIDENTA NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ. (1r TINENT D'ALCALDE) 15/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.486,46 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València Espanya 1.254,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.788,78 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 3.525,23 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 22.200,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 48.933,60 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos