alts càrrecs

  • María Jesús Pérez Galant

  • Directora General de Participació Ciutadana
  • Data de nomenament: 18/07/2019 DOCV
  • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
  • dg_participacion@gva.es
  • 961 922 368

Agenda

Agenda setembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Participació Ciutadana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de participació i associacionisme, de coordinació de la comunicació de les seues institucions amb la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics, i de foment de l'educació en la participació i l'associacionisme. També li correspon la coordinació de les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana, i assumeix la relació institucional amb els col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat, amb entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que resideixen a l'estranger i amb les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Participació Ciutadana Llista completa d'obsequis

10/09/2019

Ventall de tela blanca i varetes de plàstic blanques, amb la bandera d'Espanya i l'escut d'armes de la ciutat autònoma de Melilla i el text Casa de Melilla i Valladolid

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La casa de Melilla en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: ús propi

10/09/2019

Botella de 75cl. de vi negre denominación de origen Ribera del Duero, collita 2008.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Casa de València en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Es queda la botella en la direcció general per a compartir-la amb el personal en alguna celebració

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial Tercer Sector Directora de programas socio-sanitarios 18/01/2017 12/07/2019 Actualmente de excedencia forzosa NO
Universidad de Alicante Sector Público Profesora Asociada 26/02/2018 19/07/2019 Actualmente en excedencia forzosa NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo de la ciudadanía española en el exterior. Comisión sectorial Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo de Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo Social de la ciudad de Valencia Vocal 12/07/2019 Pública
Institut Valencià de la joventut (IVAJ)- Consejo Rector Vocal 12/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 30.860,00 €
Ple domini 50 Locals Alicante/Alacant Espanya 16.706,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 30.075,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 4.327,79 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo personal con garantia hipotecaria sin carencia, a interés variable 100.030,50 €
Total: 100.030,50 €
Descripció Import
Rendiment del treball 22.836,34 €
cargando datos