alts càrrecs

 • Xavier Navarro i Garcia

 • Director de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • Data de nomenament: 04/12/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d' Octubre. Torre 1. Planta 1. 46018. València
 • navarro_xav@gva.es
 • 961 208 687

Agenda

Agenda març
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • Les funcions de l'Institut Cartogràfic Valencià són:

 • a) Fixació d'objectius estratègics per a la geodèsia, la fotogrametria i la cartografia valencianes, així com l'elaboració de plans geodèsics i cartogràfics a llarg termini.

 • b) Arreplega, classificació, depuració i administració de la cartografia que hi ha en les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i, eventualment, en altres entitats de dret privat per crear un banc de dades cartogràfiques.

 • c) Elaboració, reproducció i distribució de treballs cartogràfics de base, així com la publicació i la difusió d'altres treballs que es consideren convenients.

 • d) Coordinació i supervisió dels treballs cartogràfics de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

 • e) Impuls als sistemes d'informació cartogràfica i geogràfica de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

 • f) Formació del personal de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana adscrit a tasques cartogràfiques.

 • g) Investigació i desenrotllament de noves tècniques en el domini de l'enginyeria geodèsica, cartogràfica i topogràfica.

 • h) Relació i coordinació amb organismes de naturalesa semblant d'altres comunitats autònomes, de l'Estat o internacionals.

 • i) Creació, estructuració i organització de la cartoteca valenciana.

 • j) Emetre informes el Govern Valencià en tot el que afecte esta matèria, així com elevar estudis, suggeriments o informes que estime oportuns, en l'àmbit de la seua competència.

 • k) Proposar el Pla Cartogràfic de la Comunitat Valenciana, així com els plans anuals i plurianuals.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 56.504,78 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Import trienis i: 2.604,13 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent en aquest enllaç.

 • Retribució íntegra i: 59.108,91 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos