alts càrrecs

 • Xavier Navarro i Garcia

 • Director de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • Data de nomenament: 04/12/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d' Octubre. Torre 1. Planta 1. 46018. València
 • navarro_xav@gva.es
 • 961 208 687

Agenda

Agenda desembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • Les funcions de l'Institut Cartogràfic Valencià són:

 • a) Fixació d'objectius estratègics per a la geodèsia, la fotogrametria i la cartografia valencianes, així com l'elaboració de plans geodèsics i cartogràfics a llarg termini.

 • b) Arreplega, classificació, depuració i administració de la cartografia que hi ha en les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i, eventualment, en altres entitats de dret privat per crear un banc de dades cartogràfiques.

 • c) Elaboració, reproducció i distribució de treballs cartogràfics de base, així com la publicació i la difusió d'altres treballs que es consideren convenients.

 • d) Coordinació i supervisió dels treballs cartogràfics de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

 • e) Impuls als sistemes d'informació cartogràfica i geogràfica de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

 • f) Formació del personal de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana adscrit a tasques cartogràfiques.

 • g) Investigació i desenrotllament de noves tècniques en el domini de l'enginyeria geodèsica, cartogràfica i topogràfica.

 • h) Relació i coordinació amb organismes de naturalesa semblant d'altres comunitats autònomes, de l'Estat o internacionals.

 • i) Creació, estructuració i organització de la cartoteca valenciana.

 • j) Emetre informes el Govern Valencià en tot el que afecte esta matèria, així com elevar estudis, suggeriments o informes que estime oportuns, en l'àmbit de la seua competència.

 • k) Proposar el Pla Cartogràfic de la Comunitat Valenciana, així com els plans anuals i plurianuals.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 56.504,78 €
 • Import trienis i: 2.362,75 €

Retribució bàsica destinada a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consistix en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals per cada tres anys de servici. (Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

 • Retribució íntegra: 58.867,53 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos