alts càrrecs

 • Xavier Navarro i Garcia

 • Director de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • Data de nomenament: 04/12/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d' Octubre. Torre 1. Planta 1. 46018. València
 • navarro_xav@gva.es
 • 961 208 687

Agenda

Agenda gener
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 • La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'organisme.

 • En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:

 • a) La representació ordinària de l'ens.

 • b) Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats públiques o privades.

 • c) Dirigir l'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 • d) Desenvolupar els plans i programes d'actuació cartogràfics de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 • e) L'elaboració de les instruccions sobre l'organització i el funcionament efectiu de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 • f) Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 • g) L'exercici de la direcció superior del personal de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.

 • h) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.

 • i) L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.

 • j) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.

 • k) Retre els comptes de l'organisme.

 • l) La facultat de subscriure contractes en nom de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 • m) L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector.

 • n) L'organització dels serveis dependents de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.

 • o) Gestionar els recursos econòmics de l'ens.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 57.493,92 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.403,66 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.897,58 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos