alts càrrecs

 • Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional
 • C/ Dels Cavallers, 9. Palau de Castellfort. 46001. València

La Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional és el centre directiu a què correspon dur a terme les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa, imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat, accions de comunicació i promoció i supervisió del règim de radiodifusió sonora i televisió.

En especial, li corresponen les matèries següents:

 • Coordinació de la política informativa del Consell.
 • Seguiment, anàlisi i arxiu de la repercussió informativa de la gestió del Consell.
 • Difusió de la informació institucional als distints mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials.
 • Coordinació dels serveis de premsa de les conselleries i de la resta d'entitats del sector públic autonòmic.
 • Control previ i supervisió de la identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.
 • Coordinació, prèvia a la seua inserció en qualsevol mitjà de comunicació, dels projectes de campanyes i insercions publicitàries de la Generalitat.
 • Coordinació i supervisió de la creativitat i disseny referits a projectes i campanyes publicitàries de la Generalitat.
 • Realització d'accions de promoció, publicitat i imatge institucional.
 • Exercici de les competències administratives que li corresponguen en relació amb el règim de radiodifusió i televisió.
 • Exercici de la potestat sancionadora en matèria de radiodifusió sonora i televisió en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
cargando datos