alts càrrecs

 • Narcís Vázquez Romero

 • Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • vazquez_nar@gva.es
 • 961 928 050

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, sota la dependència de la persona titular de la conselleria i de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, assumeix les competències en matèria de salut pública, assistència sanitària, coordinació i planificació sanitària, gestió i administració del Sistema Valencià de Salut, i dirigeix i coordina en matèria sanitària els centres directius i les unitats administratives que s'adscriguen sota la seua dependència, l'acreditació, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris i d'investigació sanitària, així com les funcions relatives a recursos farmacèutics, a la racionalització de l'ús del medicament i la coordinació de les actuacions i aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

La Secretaria Autonòmica coordina els centres directius i les unitats administratives, per a procurar una atenció centrada en la persona, i aborda les seues necessitats en funció del seu nivell de risc, des de la població sana als pacients crònics complexos o pal·liatius i les seues famílies, promou la participació en les decisions de salut i l'autocura, i procura la difusió a la població de la informació sobre salut i els seus determinants a la Comunitat Valenciana.

Promou la integració entre els components del Sistema Valencià de Salut, per a garantir la continuïtat en la prestació assistencial, amb criteris d'equitat, qualitat i sostenibilitat, i una visió integral dels problemes de salut basada en l'atenció primària i impulsa accions dirigides a afavorir el treball en equip i el desenvolupament de xarxes assistencials, en l'atenció integral als problemes de salut.

Promou accions intersectorials d'integració amb repercussió en la salut a la Comunitat Valenciana.

A la persona titular de la Secretaria Autonòmica correspon també resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa.

En el marc del Sistema Valencià de Salut, a través de la coordinació dels centres directius i les unitats administratives, correspon a la Secretaria Autonòmica:

 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen les unitats i centres directius sota la seua dependència i controlar i supervisar el compliment dels objectius fixats.
 • Definir les estratègies per a l'èxit dels objectius assistencials i de salut pública, fer el seguiment dels acords de gestió, i impulsar i coordinar el seu desenvolupament i implantació.
 • Planificar l'estratègia dels recursos i mitjans adscrits al Sistema Valencià de Salut, coordinadament amb les direccions generals competents en les matèries de recursos econòmics i recursos assistencials.
 • Fixar els criteris d'actuació del Sistema Valencià de Salut, d'acord amb les directrius de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordinació de tots els recursos i mitjans del Sistema Valencià de Salut, en especial respecte a l'ordenació territorial i l'orientació a la població.
 • Coordinar les actuacions i l'aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Llista completa d'obsequis

10/04/2019

Assistència a la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema nacional de Salut, a Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
27/02/2019

Assistencia a la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
07/06/2018

Assistència a la presa de possessió de la nova Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, en el Ministeri

Costs
 • Transport
  115,00 €
 • Total 115,00 €
21/05/2018

Assistència reunió de la Comissió Delegada del consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Costs
 • Transport
  103,30 €
 • Total 103,30 €
18/04/2018

Assistència reunió de la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del sistema Nacional de Salut en el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
25/10/2017 - 26/10/2017

Assistència a la reunió de la Comissió Delegada del Consell Interterritorial en el Ministeri-Madrid i inauguració en la ciutat de Elx del XXII Congrés Nacional de la SEIOMM, organitzat per la Societat Espanyola d'Investigació Òssia i del Metabolisme Mineral i la Fundació Espanyola d'Investigació Òssia i del Metabolisme Mineral

Costs
 • Transport
  160,80 €
 • Total 160,80 €
16/10/2017 - 17/10/2017

Assistència a l'Executive Forum a Madrid

Costs
 • Allotjament
  86,53 €
 • Transport
  144,90 €
 • Total 231,43 €
27/09/2017

Reunió de la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
27/07/2017

Asistencia reunión de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Costs
 • Transport
  105,00 €
 • Total 105,00 €
18/07/2017

Assistència reunió de la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
06/07/2017

Assitència a la reunió de la Comisió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema nacional de Salut, a Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
14/06/2017

Assistència a la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut celebrada en la Sala Internacional, del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat. Passeig del Prado 18-20, Madrid.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
26/10/2016

Entrega premis Hospital TOP 20-2016 que va tindre lloc en el Centre d'Art Reina Sofía de Madrid

Acompanyant/s
 • Asesor del secretari autonómic
Costs
 • Transport
  115,00 €
 • Total 115,00 €
05/10/2016

Assistència, per invitació del President de la Generalitat, a l'acte “Per un finançament just”, que es va celebrar en el Cercle de Belles Arts de Madrid.

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.556,36 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.673,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Llista completa d'obsequis

09/01/2019

Llibre "El Món Submarí de Phar Mar" volum 14

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pharma Mar

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Despatx secretari autonòmic

22/10/2018

Llibre "José Sanchis Bergón (1860-1926) Xiquets marginats i neuropsiquiatria social" autora: Carla M. Pilar Aguirre Marcollibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Metges de València

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Despatx del secretari autonòmic

16/10/2018

Pack regal amb què s'obsequia als usuaris que es donen d'alta (USB, paraigua, bolígraf, samarreta, pastiller)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora delegació Este de l' empresa ATENZIA

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Secretaria Autonómica

25/07/2018

Llibre "Camp de concentració de Portaceli (1939-1942)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de l'Hospital Dr. Moliner de Portaceli

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Secretaria autonòmica

24/10/2017

Bolígraf i tassa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de l'Associació d'Afectats d' Ictus de la Comunitat Valenciana (ADAI-CV)

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Ús personal del secretari autonòmic

18/10/2017

Llibre "Potries un poble terrisser". Editor, Ajuntament de Potries amb la col·laboració de la Conselleria de Turisme.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Potries

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: despatx secretari autonómic

27/12/2016

Agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegat territorial a la Comunitat Valenciana d'AEMET

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Despatx del secretari Autonòmic

27/12/2016

Llibre: el món Submarí de PharmaMar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PharmaMar

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Despatx de la secretaria Autonòmica

23/12/2016

Camiseta blanca de cotó m/c amb inscripció "plataforma prohospital, La Foia de Buñol-Chiva i pobles adjacents"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Plataforma prohospital de la Foia de Buñol-Chiva i pobles adjacents

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Ús personal

22/12/2016

Llibres, 2 toms : 1.- La història del molt alt i invencible Rei El senyor IAYME De, primer dónes-te nom cridat el conquistador;2.- Crònica del Rei en IACME PRIMER

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresidenta del Consell de la Generalitat

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Us personal del secretari autonómic

22/11/2016

Llibre "Cuidados y consuelos. Cien años de Fontilles. Autor: Vicent Comes Iglesia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del sanatori sanatori Sant Francesc de Borja(Fontilles)

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Despatx secretaría autonòmica.

22/11/2016

Llibre "Jaime González Castellano. El médico que soñó Fontilles (Xábia 1832-1917)"Autor: Juan Bta. Codina Bas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del sanatori Sant Francesc de Borja (Fontilles)

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Despatx de la secretaría autonómica.

22/11/2016

Llibre "Mauro Guillén Comín dermatólogo y leprólogo director médico de Fontilles Valencia,1876-1932. Autor: Juan Bautista Codina Bas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del sanatori Francesc de Borja (Fontilles)

Destinatari de l'obsequi: NARCISO VAZQUEZ ROMERO

Destinació: Despatx secretaría autonómica.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos