• José Antonio García Gómez

  • Comissionat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública - Departament de Torrevieja
  • Data de nomenament: 19/12/2015 DOCV
  • Ctra. CV95 Torrevieja - San Miguel de Salinas. Ptd. Ceñuela. 03186. Torrevieja
  • garcia_josgom@gva.es
  • 966 799 427

Funcions de control i supervisió de la societat concessionària i que ostenta la direcció del personal de l'Agència Valenciana de Salut no integrat en la concessió.

Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vénen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer

  • Sou i complements: 50.554,94 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 50.554,94 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSULTA PRIVADA MEDICO 01/01/1995 01/12/2015 NO
Consellería de Sanidad MEDICO UCA. ESTATUTARIO INTERINO CONSELLERIA SANITAT 01/10/1999 15/09/2012 NO
AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR CONCEJAL 01/07/2015 NO
Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 141.900,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Sabadell 205,23 €
Unicaja Banco 831,77 €
Total: 1.037,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 46.916,07 €