Visualització de contingut web

Qualitat i Avaluació de Serveis Públics

L'Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que integren el sector públic instrumental d'aquesta, d'acord amb l'orientació de servei a la ciutadania de la Comunitat Valenciana, i amb l'objectiu de ser una administració moderna, eficaç i eficient, es compromet a aconseguir una gestió excel·lent en la prestació dels serveis públics, i propicia la millora contínua dels sistemes de gestió, amb vista a la màxima satisfacció de les seues expectatives i necessitats.

Per a fer efectiva la consecució de les expectatives i necessitats de la ciutadania, per a caminar cap a l'excel·lència i donar suport permanentment a l'increment del nivell de qualitat, s'estableixen distints programes o instruments generals d'actuació per a la millora, entre els quals cal destacar els següents: les avaluacions de qualitat; les cartes de serveis; les queixes i els suggeriments...

La norma que regula els esmentats documents és el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

D'altra banda, des de la Direcció General de Planifiació Estratégica, Qualitat i Modernització, es publica un informe anual sobre les queixes i suggeriments presentades en la Generalitat a fi d'elaborar accions de millora de qualitat global. 

Consulte els informes anuals de queixes 2015-2018 (juny 2019)

Consulte els informes d'avaluació de qualitat dels serveis públics (juny 2019)

Metodologia d'avaluació per a l'acreditació de qualitat dels serveis públics (2011). Generalitat Valenciana

 

Font: òrgan competent en matèria de qualitat i inspecció de serveis
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: desembre 2019