Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) AJUNTAMENT DE MANISES 01-12-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE I L'AJUNTAMENT DE MANISES, PER A L'EMISSIÒ DE CARNET JOVE 0,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT 05-11-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT PER AL SUPORT A LA DIVULGACIÓ D'INFORMACIÓ D'INTERÉS PARAEL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE LA MALALTIA DENOMINADA XYLELLA FASTIDIOSA 18.000,00
 • Medi Rural
Protocol general TURISME COMUNITAT VALENCIANA ASSOCIACIÓ CULTURAL EL CAMI DEL SANT GRIAL 29-10-2018 CONVENI DE COLABORACION ENS TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL EL CAMÍ DEL SANT GRIAL PER A LA POSADA EN MARXA DE LA RUTA DEL GRIAL DES DE SANT JOAN DE LA PENYA A LA CATEDRAL DE VALÈNCIA I PROMOCIÓ DE LA RUTA 60.000,00
 • Turisme
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 26-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I ALEJANDRO LLORENS ARMENGOL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL FORO ESTATAL DE REDES Y ENTIDADES DE CUSTODIA DE TERRITORIO (FRECT) 26-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I EL FÒRUM ESTATAL DE XARXES I ENTITATS DE CUSTÒDIA DE TERRITORI (FRECT) PER A LA CELEBRACIÓ DE LES VII JORNADES ESTATALS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI QUE ES DELEBRARÁN A VALÈNCIA L'ÚLTIM TRIMESTRE DE 2018 3.630,00
 • Medi ambient
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ AMANCIO ORTEGA GAONA 24-10-2018 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ I EL CONSORCI HOSPITALARI GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ AMANCIO ORTEGA GAONA EN EXECUCIÓ DEL PROTOCOL D'INTENCIONS SIGNAT AMB DATA 5 D'ABRIL DE 2017, RELATIU A LA DONACIÓ DELS IMPORTS CORRESPONENTS ALS COSTOS D'ADQUISICIÓ I ACTUALITZACIÓ DE DIVERS EQUIPAMENT 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ESTUDI GENERAL 23-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: �COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT 2018 � UNIVERSITAT DE VALÈNCIA�. 130.000,00
Conveni marc TURISME COMUNITAT VALENCIANA ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ INNOVADORA DE LOS DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 23-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ INNOVADORA DE LES DESTINACIONS TURISTICOS INTEL·LIGENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PER A LA INNOVACIÓ DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 50.000,00
 • Turisme
Conveni marc TURISME COMUNITAT VALENCIANA FUNDACIÓ TURISME BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA 23-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE MÀRQUETING I PROMOCIÓ TURÍSTICA DE BENIDORM EN L'AMBITO NACIONAL I INTERNACIONAL EN L'ANUALITAT 2018 100.000,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP COORDINADORA VALENCIANA D'ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS PER AL DESENROTLLAMENT (CVONGD) 22-10-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA COORDINADORA VALENCIANA D'ONGD, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: ¿ENFORTIMENT DE LA COORDINADORA VALENCIANA D'ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS PER AL DESENVOLUPAMENT (CVONGD) PER A LA DEFENSA DE LES POLÍTIQUES COHERENTS AMB L'ENFOCAMENT DE DRETS HUMANS, COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL ROL DE LA CIUTADANIA, SECTOR PRIVAT I DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN L'ERADICACIÓ DE LA POBRESA - 2018¿ 150.000,00