Visualització de contingut web

Personal eventual

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, defineix el personal eventual com aquell que, en virtut d'un nomenament i amb caràcter no permanent, tot just exerceix funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial.

El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, estableix en 74 el nombre màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat, configura les categories i fixant l'import de les seues retribucions.

Data d' actualització: març de 2017

Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produeixca algún nomenament o cessament/documents/7843050/162542850/Cuadro+Eventuales+GVA_V+22.3.pdf/9ff7ad4b-0993-49ca-8826-fd9871e98ac8