Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni marc CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ FRANCISCO LUZÓN 17-05-2017 CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA FUNDACIÓ FRANCISCO LUZON, PER A RECOLZAR LA MILLORA DE L'ASSISTÈNCIA I QUALITAT DE VIDA DELS PACIENTS AMB �ELA� EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 0,00
 • Societat i benestar
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CALLOSA D'EN SARRIÀ 08-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I L'EMPRESA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CALLOSA D¿EN SARRIÀ PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ ¿MILLORA DE L'EFICÀCIA EN REG EN PRODUCCIONS ESTRATÈGIQUES DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CALLOSA D¿EN SARRIÁ¿. 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE PICASSENT 05-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE PICASSENT (VALENCIA), PER A L'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS DIGITALS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (XARXA COMDES) 0,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC ASSOCIACIÓ NACIONAL DE TRAMITADORS ASMINISTRATIUS I PROFESSIONALS 05-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'ASSOCIACIÓ NACIONAL DE TRAMITADORS ADMINISTRATIUS I PROFESSIONALS, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT 0,00
 • Hisenda
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL COMUNITAT GENERAL DE REGANTS, REGS DE LLEVANT, MARGE ESQUERRE DEL SEGURA 04-05-2017 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS, REGS DE LLEVANT, MARGE ESQUERRE DEL SEGURA, EN L'EXERCICI 2017, PER A COMPLIR AL QUE DISPOSA L'ARTICLE 14.9.B DE LA NORMATIVA DEL PLA HIDROLÒGIC DE LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DEL SEGURA (APROBADO PER REIAL DECRET 1/2016 DE DATA 8 D'ENERO) 175.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 03-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA DE GOVERN OBERT, PARTICIPACIÓ I OPEN DATA, DURANT L'EXERCICI 2017 88.696,00
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) BIOGOLD NETWORK EM, S.A 03-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I BIOGOLD NETWORK EM, S.A. PER A LA IMPORTACIÓ I EL SANEJAMENT DE LES VARIETATS DE TARONGER GLOUDI I RUBY SL. 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) BIOGOLD NETWORK EM, S.A 03-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I BIOGOLD NETWORK EM, S.A. PER AL SANEJAMENT DE LA VARIETAT DE LLIMERA PLBA-I. 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) BIOGOLD NETWORK EM, S.A 03-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I BIOGOLD NETWORK EM, S.A. PER A LA IMPORTACIÓ I EL SANEJAMENT DE LES VARIETATS DE TARONGER VILA 11 I DV VALÈNCIA 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) TIMAC AGRO ESPAÑA, SA 03-05-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I L'EMPRESA TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. PER AL DESENROTLLAMENT DEL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ ¿NUEVAS ESTRATÈGIES PER AL CONTROL DE PHYTOPHTHORA EN CÍTRICS: AVALUACIÓ DE LA SEUA EFICÀCIA EN CONDICIONS DE CAMPO¿ 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural