Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

 

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNIATA VALENCIANA 11-07-7201 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I LA FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNITAT VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE MONTANEJOS 35.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) ASSOCIACIÓ FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT 01-05-7201 CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L'ASSOCIACIÓ DE FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS PER A LA PROMOCIÓ I IMPULS DE LES FOGUERAS D'ALACANT. ANY 2017 30.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) MANCOMUNITAT ALTO TURIA, PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA 26-07-6201 8128 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALT TÚRIA PER AL DESENROTLLAMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSICA DE LA MANCOMUNITAT ALT TÚRIA EXERCICI 2017 270.000,00
 • Turisme
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) ÁRBOLES FRUTALES ORERO, S.L. 08-11-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I ARBOLES FRUTALES ORERO S.L. PER A LA COMPROVACIÓ DE L'ESTAT SANITARI DE VARIETATS DE FRUITERS D'OS 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A. (AVASA) 27-10-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I L'EMPRESA AGRUPACIÓ DE PLANTERISTES D'AGRES S.A. (AVASA) PER A L'AVALUACIÓ D'HÍBRIDS TRIPLOIDES DE MANDARINER 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 27-10-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I LA CONFEDERACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'IMPULS DEL TURISME ACCESSIBLE A LA COMUNITAT VALENCIANA PER LA QUAL S'ARTICULA LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L'EXERCICI 2017 30.000,00
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA (PREDIF) 27-10-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I LA PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA PER AL TURISME ACCESSIBLE A LA COMUNITAT VALENCIANA "TURISMO PER A TODOS" EN EL QUAL S'ARTICULA LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMIANATIVA PER A L'EXERCICI 2017 30.000,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP COL·LEGI DE REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONSELL VALENCIÀ DE COL·LEGIS D'ADVOCATS 27-10-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, EL DEGANAT AUTONÒMIC DEL COL·LEGI DE REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA I EL CONSELL VALENCIÀ DE COL·LEGIS D'ADVOCATS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE DESENROTLLAMENT DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA, DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ DEL DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ I PROMOCIÓ DE L'AUTOGOVERN DURANT L'EXERCICI 2017. 5.000,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA AJUNTAMENT DE BUGARRA 26-10-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'AJUNTAMENT DE BUGARRA, PER A REALITZAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ, FOMENT I PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I EXERCICI FÍSIC ORIENTAT A LA SALUT DES DEL CENTRE DE SALUT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BUGARRA 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA, SA. (MERCAVALENCIA), CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VÀLENCIA 24-10-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D�AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, EL CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA I MERCATS CENTRALS D�ABASTIMENT DE VALÈNCIA, SA (MERCAVALÈNCIA), PER A LA FERMENTACIÓ DE LA TRIA D�ARRÒS AMB RESTES ORGÀNIQUES DE MERCAVALÈNCIA I EL SEU APROFITAMENT COM A MODEL D�ECONOMIA CIRCULAR 0,00
 • Medi Rural