Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA AJUNTAMENT DE BENICARLÓ 15-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, PER A REALITZAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ, FOMENT I PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I EXERCICI FÍSIC ORIENTAT A LA SALUT DES DEL CENTRE DE SALUT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BENICARLÓ. 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES 13-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FVMP) PER A PROMOURE L'ALIANÇA DE CIUTATS PEL DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COMPAÑÍA FERRER INTERNACIONAL SA, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 09-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I LA COMPANYIA FERRER INTERNACIONAL, S.A, PER A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'INTERÉS GENERAL, A TRAVÉS DE LA CREACIÓ D'UNA NOVA CÀTEDRA CARDIOVASCULAR EVES/FERRER� (CAR_BIOYTEC). 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT FUNDACIÓ INFANTIL RONALD MCDONALD 08-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT I LA "FUNDACIÓ INFANTIL RONALD MCDONALD" PER A LA POSADA EN MARXA DEL PROJECTE ACADÈMIC PER A XIQUETES I XIQUETS QUE S'ALLOTGEN TEMPORALMENT EN LA CASA RONALD MCDONALD DE VALÈNCIA 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 30-01-2017 ACORD DE COOPERACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I LA FUNDACIÓ UNIVERSITAS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT EN L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE ORTOPEDIA (AVEO) 27-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESARIS D'ORTOPÈDIA (AVEO) EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS ORTOPROTÈTICS, SUBVENCIONATS PER DECRET 193/2016 , DE 23 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PEL QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, ALS COL·LECTIUS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, DURANT 2017 0,00
 • Salut
Conveni singular SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) KAIZEN GROUP APPLIED MARKETING & RESEARCH, SL 27-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I KAIZEN GROUP APPLIED MARKETING & RESEARCH, S.L., PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES SEGONS EL QUE ESTABLIX EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE ORTOPEDIA (AVEO) 27-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESARIS D'ORTOPÈDIA (AVEO) EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS ORTOPROTÈTICS, SUBVENCIONATS PER DECRET 193/2016 , DE 23 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PEL QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, ALS COL·LECTIUS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, DURANT 2017 0,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE VALENCIA, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CASTELLÓ 24-01-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA EN QUALITAT DE REPRESENTANTS DELS FARMACÈUTICS I LES FARMACÈUTIQUES TITULARS D'OFICINA DE FARMÀCIA AMB SECCIÓ D'ORTOPÈDIA O AMB ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS ORTOPROTÈTICS, SUBVENCIONATS PER DECRET 193/2016 , DE 23 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PEL QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, ALS COL·LECTIUS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, DURANT 2017 0,00
Conveni singular CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL BARRI DEL CRISTO, ALDAIA-QUART DE POBLET 24-01-2017 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT) I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL BARRI DEL CRIST ALDAIA-QUART DE POBLET, PER AL CANVI DE TITULARITAT DEL CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL DENOMINAT CANGURS D'ALDAIA, QUE PASSARÀ A SER DE TITULARITAT DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL BARRI DEL CRIST ALDAIA-QUART DE POBLET 0,00
 • Educació