Convenis

Convenios

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en què els casos pot subscriure's un conveni i quan ha de recórrer-se a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE REAL DE GANDIA 10-03-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE REAL DE GANDIA (VALENCIA), PER A L'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS DIGITALS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RED COMDES) 0,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP AJUNTAMENT DE MORELLA 07-03-2017 8003 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT (CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓN) I L'AJUNTAMENT DE MORELLA PER A L'OBERTURA I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'OFICINA PROP MIXTA EN EL MUNICIPI DE MORELLA (CASTELLÓN) 0,00
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'ASSESSORS FISCALS 03-03-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'ASSESSORS FISCALS, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT 0,00
 • Hisenda
Conveni singular INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) GENESIS INNOVATION GROUP, S.L. 03-03-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) I GENESIS INNOVATION GROUP S.L. PER A LA IMPORTACIÓ I EL SANEJAMENT DE LES VARIETATS DE CÍTRIC CIT-011, CIT-012, CIT-013, CIT-014 I CIT-015 0,00
 • Ciència i tecnologia
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 23-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, PER MITJÀ DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER AL DESENROTLLAMENT D'ALGORITMES RELACIONATS AMB LA POSADA EN MARXA DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL SISTEMA D'ALERTES PRIMERENQUES. 55.000,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS 23-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA VA UNIR DE PERIODISTES VALENCIANS, PER AL FOMENT D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DURANT L'EXERCICI 2017 25.000,00
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COLEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA 22-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS, SUBVENCIONATS PER EL DECRET 15/2017 , DE 10 DE FEBRER, DEL CONSELL, PEL QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES A PERSONES MENORS D'EDAT, DESTINADES A COMPENSAR GASTOS RELACIONATS AMB LA PROTECCIÓ DE LA SALUT DURANT L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2017. 0,00
 • Salut
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI D'ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FEPORTS) 17-02-2017 CONVENI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE L'ADVOCACIA GENERAL I LA FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI D'ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FEPORTS). 12.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC AJUNTAMENT DE MELIANA 16-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE MELIANA (VALENCIA), PER A L'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS DIGITALS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RED COMDES) 0,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA AJUNTAMENT DE BENICARLÓ 15-02-2017 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, PER A REALITZAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ, FOMENT I PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I EXERCICI FÍSIC ORIENTAT A LA SALUT DES DEL CENTRE DE SALUT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BENICARLÓ. 0,00
 • Salut