Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

 

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat de l'actualització: diaria

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL ASSOCIACIÓ CONFEDERACIÓ D'EMPRESARIS DEL COMERÇ VALENCIÀ (CECOVAL) 28-12-7201 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D�ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I L'ASSOCIACIÓ CONFEDERACIÓ D'EMPRESARIS DEL COMERÇ VALENCIÀ (CECOVAL) PER A COL·LABORAR EN ACTUACIONS DE REPRESENTACIÓ I PROMOCIÓ DEL XICOTET COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 150.000,00
 • Comerç
Conveni singular CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FVMP) 27-12-7201 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D¿ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A COL·LABORAR EN EL DESENROTLLAMENT DE PROJECTES EN MATÈRIA DE COMERÇ, ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL COMERÇ DE MUNICIPIS DE L'INTERIOR I A LA REALITZACIÓ D'ESTUDIS D'IMPACTE TERRITORIAL. 50.000,00
 • Comerç
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNIATA VALENCIANA 11-07-7201 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I LA FUNDACIÓ DE TURISME DE MONTANEJOS DE LA COMUNITAT VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE MONTANEJOS 35.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) ASSOCIACIÓ FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT 01-05-7201 CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L'ASSOCIACIÓ DE FOGUERES ESPECIALS D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS PER A LA PROMOCIÓ I IMPULS DE LES FOGUERAS D'ALACANT. ANY 2017 30.000,00
 • Turisme
Conveni singular AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA, MANCOMUNITAT ALTO TURIA 26-07-6201 8128 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALT TÚRIA PER AL DESENROTLLAMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSICA DE LA MANCOMUNITAT ALT TÚRIA EXERCICI 2017 270.000,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA AJUNTAMENT DE XÀTIVA 04-01-2018 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, PER A LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMBULATÒRIA 55.044,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ, ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 02-01-2018 ACORD DE COOPERACIÓ PER A L'EXECUCIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ, ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENROTLLAMENT RURAL; L'ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA; I L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ. 0,00
Conveni singular CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC FONS ESPANYOL DE GARANTIA AGRÀRIA (FEGA) 29-12-2017 CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL FONS ESPANYOL DE GARANTIA AGRÀRIA O.A. I LA GENERALITAT, PER AL MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ, CONTROL I CÀLCUL DEL PAGAMENT DE LES AJUDES DIRECTES DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA I MESURES DE DESENROTLLAMENT RURAL ESTABLIDES EN L'ÀMBIT DEL SISTEMA INTEGRAT PER A LES ANUALITATS 2017, 2018, 2019 I 2020 583.430,00
 • Ciència i tecnologia
Protocol general PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ASSOCIACIÓ PER A L'AUTORREGULACIÓ DE LA COMUNICACIÓ COMERCIAL (AUTOCONTROL) 27-12-2017 PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT I L'ASSOCIACIÓ PER A L'AUTORREGULACIÓ DE LA COMUNICACIÓ COMERCIAL (AUTOCONTROL) EN MATÈRIA DE CONTROL DE L'ACTIVITAT PUBLICITÀRIA, SIGNAT EL 18 DE NOVEMBRE DE DOS MIL SETZE A VALÈNCIA. 0,00
 • Ciència i tecnologia
Addenda CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO) 26-12-2017 PRÒRROGA DEL "ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT DE LA GENERALITAT I LA FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA" DE 16 DE DESEMBRE DE 2013 0,00
 • Salut