Visualització de contingut web

Béns de la GVA

La Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant, LPGV), establix que:

- El Patrimoni de la Generalitat està constituït pel conjunt dels béns i drets que li pertanguen per qualsevol títol.

- També formen part del Patrimoni de la Generalitat els béns i drets que integren el patrimoni diferenciat dels organismes públics vinculats o que depenen, sense perjuí de les especialitats contingudes en esta llei i en les seues lleis de creació.

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, obliga a publicar l'inventari de béns i drets de la Generalitat que almenys inclourà els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor históric artístic o d'alt valor econòmic.

El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015 preveu la publicació d'informació sobre els béns immobles i a béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, que siguen propietat de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental o sobre la qual aquests ostenten algun dret real, així com les subhastes que convoquen.

Respecte als béns immobles, el centre directiu competent en matèria de patrimoni proveirà, com a mínim, la identificació de l'organisme titular dels drets, la localització del bé i la seua superfície, les seues característiques principals, referència cadastral, afectació, destinació i estat d'ocupació.

També es publicarà la relació de vehicles oficials de la Generalitat, en la qual apareixerà, com a mínim, el nombre total de vehicles, la classificació i l'adscripció i la seua destinació.

Actualment s'està planificant la incorporació d'aquesta informació a GVAOberta.

 

 

Font: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Subdirecció General de Patrimoni i Museus

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Subdirecció General de Patrimoni

Data d'actualització: febrer de 2017
Periodicitat d'actualització: anual