Visualització de contingut web

Volum pressupostari de contractes

En els últims anys, la regulació jurídica d'aquesta matèria ha patit nombroses modificacions, a causa de la situació de crisi econòmica i a l'obligació de complir amb les exigències del Dret comunitari, per mitjà de la transposició de directives.

Actualment la norma de referència en la matèria és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara en avant, LCSP).

Són contractes del sector públic i, en conseqüència, estan sotmesos a la LCSP en la forma i termes previstos en la mateixa, els contractes onerosos, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, que celebren els ens, organismes i entitats que conformen la Generalitat (conselleries i assimilats) i el seu sector públic instrumental.

 

Font: òrgan competent en matèria de contractació
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: anual
Data d'actualització: abril 2018

 

Descàrrega dades volum pressupostari de contractes registrats anys 2010 - 2017 (en format reutilitzable)


VOLUM PRESSUPOSTARI DELS CONTRACTES REGISTRATS SEGONS PROCEDIMENT D´ADJUDICACIÓ

 

Import acumulat d'adjudicació (€) / Importe acumulado de adjudicación (€)

Procediment / Procedimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Obert /
Abierto
1.116.226.047,31 643.667.212,45 249.275.406,17 894.712.650,10 419.716.003,12 446.688.784,50 321.880.596,00 624.160.637,62
Adjudicació directa (bases de dades o subscripció a publicacions) /
Adjudicación directa (bases de datos o suscripción a publicaciones)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.229.985,00 923.858,50
Adjudicació directa prèvia consulta a una empresa /
Adjudicación directa previa consulta a una empresa
0,00 0,00 0,00 9.825.497,17 13.599.301,82 16.837.558,19 360.766,00 21.661.483,54
Adjudicació directa prèvia consulta a unes quantes empreses /
Adjudicación directa previa consulta a varias empresas
0,00 0,00 0,00 14.454.252,18 39.735.407,45 48.022.331,25 15.526.760,00 68.361.401,47
Basat en acord marc celebrat amb diversos empresaris /
Basado en acuerdo marco celebrado con varios empresarios
76.680,62 12.602.037,62 270.405,96 76.234.245,61 68.739.100,62 89.900.615,07 249.978.120,00 132.637.664,96
Basat en acord marc conclòs amb un únic empresari /
Basado en acuerdo marco concluido con un único empresario
0,00 83.653.310,84 7.900.495,26 4.501.130,79 51.381.867,83 12.992.247,33 27.150.626,00 136.403.567,67
Negociat / Negociat sense publicitat /
Negociado / Negociado sin publicidad
412.570.589,55 322.111.361,59 62.822.458,28 9.438.000,00 49.370.760,31 43.687.017,85 45.886.693,00 65.534.239,05
Restringit /
Restringido
2.737.939,44 1.655.773,08 66.543,15 81.194.569,68 423.998,22 904.032,08 174.809,00 7.756.329,90
Poder adjudicador no Administració Pública /
Poder adjudicador no Administración Pública
0,00 100.167,18 59.666,64 112.530,00 440.339,78 345.503,12 1.171.922,00 1.961.367,18
Tramitació d'emergència /
Tramitación de emergencia
8.548.100,00 0,00 0,00 2.269.829,61 1.813.637,19 607.771,61 1.313.844,00 7.513.511,62
Total general 1.540.159.356,92 1.063.789.862,76 320.394.975,46 1.092.742.705,14 645.220.416,34 659.985.861,00 711.674.121,00 1.066.914.061,51

 

Import acumulat d'adjudicació (%) / Importe acumulado de adjudicación (%)

Procediment / Procedimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Obert /
Abierto
72,47 % 60,51 % 77,80 % 81,88 % 65,05 % 67,68 % 45,23 % 58,50 %
Adjudicació directa (bases de dades o subscripció a publicacions) /
Adjudicación directa (bases de datos o suscripción a publicaciones)
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,78 % 0,09 %
Adjudicació directa prèvia consulta a una empresa /
Adjudicación directa previa consulta a una empresa
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,90 % 2,11 % 2,55 % 0,05 % 2,03 %
Adjudicació directa prèvia consulta a unes quantes empreses /
Adjudicación directa previa consulta a varias empresas
0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,32 % 6,16 % 7,28 % 2,18 % 6,41 %
Basat en acord marc celebrat amb diversos empresaris /
Basado en acuerdo marco celebrado con varios empresarios
0,00 % 1,18 % 0,08 % 6,98 % 10,65 % 13,62 % 35,13 % 12,43 %
Basat en acord marc conclòs amb un únic empresari /
Basado en acuerdo marco concluido con un único empresario
0,00 % 7,86 % 2,47 % 0,41 % 7,96 % 1,97 % 3,82 % 12,78 %
Negociat / Negociat sense publicitat /
Negociado /Negociado sin publicidad
26,79 % 30,28 % 19,61 % 0,86 % 7,65 % 6,62 % 6,45 % 6,14 %
Restringit /
Restringido
0,18 % 0,16 % 0,02 % 7,43 % 0,07 % 0,14 % 0,02 % 0,73 %
Poder adjudicador no Administració Pública /
Poder adjudicador no Administración Pública
0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,07 % 0,05 % 0,16 % 0,18 %
Tramitació d'emergència /
Tramitación de emergencia
0,56 % 0,00 % 0,00 % 0,21 % 0,28 % 0,09 % 0,18 % 0,70 %
Total general 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 

Més info

Procediment:

Obert:

En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

Adjudicació directa prèvia consulta a una o a diverses empreses:

Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establides.
Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte d'altres contractes.

Basat en acord marc celebrat amb un únic empresari o amb diversos empresaris:

Els òrgans de contractació del sector públic podran concloure acords marc amb un o més empresaris a fi de fixar les condicions a què hauran d'ajustar-se els contractes que pretenguen adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a estos instruments no s'efectue de forma abusiva o de manera que la competència es veja obstaculitzada, restringida o falsejada.

Negociat:

En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o més d'ells.

Restringit:

En el procediment restringit només podran presentar proposicions aquells empresaris que, a la seua sol·licitud i en atenció a la seua solvència, siguen seleccionats per l'òrgan de contractació. En este procediment estarà prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o candidats.

Poder adjudicador no Administració Pública:

Els poders adjudicadors que no tinguen el caràcter d'Administracions Públiques aplicaran, per a l'adjudicació dels seus contractes, les normes especificades per a ells en el LCSP.
Entre altres, l'adjudicació estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació

Tramitació d'emergència:

Quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional, la qual cosa suposarà ajustar-se a un règim excepcional.

gráfica