Transparència en la Generalitat

Conceptes Bàsics

¿Que es transparencia?

Què és la transparència?

Es pot definir la transparència com el dret dels ciutadans a accedir a la informació que produïxen i gestionen les administracions públiques.

¿Qué son les dades obertes?

Què són les dades obertes?

El concepte de dades obertes (open data) remet a la idea que determinats tipus d'informació, generalment dades estadístiques, estiguen disponibles per a la seua utilització de forma lliure. En el cas de les administracions públiques, aquestes poden posar a disposició dels ciutadans bases de dades perquè les utilitzen.

Perquè les dades facilitades siguen considerades obertes han d'estar disponibles en formats reutilitzables, per exemple CSV, XML, JSON, etc.

¿Qué es Buen Gobierno?

Què és el bon govern?

El bon govern pot definir-se com el conjunt de principis ètics i d'actuació que han de regir el comportament dels alts càrrecs i assimilats en les Administracions públiques. Aquests principis afecten a les persones integrants del Consell i a les persones titulars de les Secretaries Autonòmiques, Subsecretaries, Direccions Generals i òrgans o centres directius el nomenament de les quals competisca al Consell. També afecten a les persones que exercisquen càrrecs directius com a Presidents, Directors Generals, Directors Gerents, Consellers Delegats i funcions executives assimilables en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat així com qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció.

Els principis de bon govern vénen regulats en l'article 26.2 de la Llei 2/2015, de 2 d´abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.

¿Qué es la publicidad activa?

Què és la publicitat activa?

És la informació que l'administració posa a disposició de tots els ciutadans sense necessitat que aquestos ho sol·liciten, fonamentalment a través de mitjans telemàtics.

¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?

Què és el dret d'accés a la informació pública?

S'entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estan en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

El dret d'accés a la informació pública és el que té qualsevol ciutadà o ciutadana a sol·licitar la informació en poder de les administracions públiques, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei.

En la pàgina sobre dret d'accés a la informació pública trobaràs més informació sobre:

 

Si allò que vols és sol·licitar informació general, fer suggeriments o agrair alguna cosa, presentar una denúncia, queixa o reclamació o donar la teua opinió sobre el portal GVA Oberta prem l'enllaç corresponent:

Conceptes bàsics

El portal de transparència de la Generalitat (GVA Oberta)

¿Que es el Portal de Transparencia de la Generalitat?

Què és el Portal de Transparència de la Generalitat (GVA Oberta)?

GVA Oberta és el Portal de Transparència de la Generalitat, per mitjà del qual es pot accedir a la informació de publicitat activa prevista en la Llei 2/2015, del 2 de abril.
 
Aquest portal es crea amb tres objectius fonamentals: 
 1. Garantir la transparència de l'activitat pública de la Generalitat per mitjà de la publicació de la informació prevista en l'article 9 de la Llei 2/2015.
 2. Acostar l'administració a la ciutadania potenciant el desenvolupament d'una societat més participativa i col·laborativa.
 3. Facilitar la comunicació entre l'administració valenciana i la ciutadania, establint canals que  permeten una interacció fluïda.

 

Qui és qui en transparència a la GVA?

Qui és qui en transparència a la GVA?

Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris:

A la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris li correspon el seguiment periòdic i avaluació de les accions en matèria de transparència i reutilització de dades obertes, amb les següents funcions:

 • Avaluar l'informe biennal sobre l'activitat administrativa en matèria de compliment de la normativa en matèria de transparència en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 • Totes aquelles que asseguren una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.

 

Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència:

La Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència és un òrgan col·legiat compost per representants de totes les unitats de transparència de les conselleries i dels organismes autònoms de la Generalitat, presidida per la persona titular del centre directiu competent en matèria de transparència, amb les següents funcions:

 • Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència en la coordinació interdepartamental de les actuacions necessàries per a complir les obligacions de transparència establides en les disposicions legals i reglamentàries.
 • Participar en la elaboració de les directrius del Pla Biennal de Transparència.

 

Comissions de Transparència:

Regulades en la Disposició Addicional Sexta de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en l'article 68 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, que establix que en l'àmbit de cada departament del Consell i els seus organismes autònoms dependents es constituirà una comissió a fi de coordinar en el seu respectiu àmbit les accions i mesures en matèria de transparència i reutilització de dades obertes.

En la resta d'ens del sector públic instrumental es constituirà una comissió tècnica semblant.

Les comissions de transparència tenen les següents funcions:

 • Impulsar actuacions de difusió i coneixement a les persones empleades públiques del seu àmbit en les matèries de transparència i bon govern.
 • Vetlar pel compliment de les obligacions en matèria de publicitat activa, accés a la informació pública i reutilització en l'àmbit de la seua competència.
 • Proposar noves actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de la seua competència.
 • Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència en el seu àmbit d'actuació administrativa.

 

Unitats de Transparència:

Regulades en la Disposició Addicional Novena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en l'article 67 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, que establix que cada departament del Consell i cada entitat del sector públic instrumental atribuirà, en el seu respectiu àmbit, a una unitat específica les funcions relatives a transparència i accés a la informació publica.

Les entitats del sector públic instrumental actuaran davall la coordinació de la unitat de transparència pertanyent al departament del Consell o ens de què depenguen o estiguen vinculades.

Les unitats de transparència tenen les següents funcions:

 • Coordinar les actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de cada departament del Consell i el seu sector públic instrumental.
 • Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència i vetlar per el compliment de les obligacions de transparència.
 • Demanar, difondre i supervisar la informació necessària per a complir a les obligacions de publicitat activa.
 • Portar el control de totes les sol·licituds d'accés a la informació rebudes, tramitades i resoltes, i comunicar l'esmentada informació al centre directiu competent en matèria de transparència.
 • Coordinar les actuacions que es realitzen en matèria de dades oberts i reutilització de la informació.
 • Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.

 

El portal en xifres

El portal en xifres

Publiquem les estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència GVA Oberta extretes de Google Analytics des de 2015, amb les mètriques web següents: sessions, usuaris/es, nombre de visites a pàgines, pàgines vistes per sessió, durada mitjana de la sessió, dia amb més visites, percentatge de rebot, usuaris/es nous/es, les 10 seccions més vistes del portal, les 5 primeres ciutats origen de les visites, nombre de visites per tipus de trànsit i nombre de sessions per tipus de dispositiu de consulta.

 GVA Oberta en xifres

Pot consultar el resum de l'ús web del Portal de Transparència en 2016, 2017, 2018 i 2019 polsant en el botó Resum GVA Oberta 2016, 2017, 2018 i 2019. 

Resum GVA Oberta 2016  Resumen GVA Oberta 2017    

 

El portal de transparència de la Generalitat (GVA Oberta)

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

¿Qué materias regula la Ley 2/2015?

Quines matèries regula la Llei 2/2015?

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana regula diverses matèries relacionades amb la transparència, el bon govern, les dades obertes i la participació ciutadana en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. En el títol preliminar i els cinc títols cardinals de la llei es regulen les matèries següents: 
 • El títol preliminar arreplega els aspectes transversals de la llei, com el seu objecte, l'àmbit subjectiu i els principis generals que regiran la seua interpretació. 
 • En el títol I ("transparència en l'activitat pública") es regula la transparència en la gestió en l'activitat pública, tant la publicitat activa com el dret d'accés a la informació pública, així com la reutilització de dades o "dades obertes".
 • En el títol II ("bon govern") s'establixen els principis ètics i d'actuació que han de regir la labor dels membres del Consell, els seus alts càrrecs i els directius assimilats del sector públic instrumental de la Generalitat.
 • El títol III ("règim sancionador") establix i detalla el règim sancionador de la llei, per a garantir la seua aplicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
 • El títol IV ("garanties de transparència i bon govern") regula les funcions, competències i funcionament del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 
 • Finalment, el títol V ("participació ciutadana") regula els drets a la participació directa dels ciutadans en els assumptes públics, establint mecanismes per a la seua aplicació efectiva.

¿A quién afecta la Ley 2/2015?

A qui afecta la Llei 2/2015?

L'àmbit subjectiu de la llei ve regulat en els seus articles 2 i 3. L'article 2 inclou a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. A més, s'inclouen els òrgans estatutaris: Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu. 
 
També s'inclouen les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana, i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents, les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents, les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu i les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionades en l'esmentat article, segons allò que disposa la normativa bàsica.
 
D'altra banda, l'article 3 de la llei obliga a altres subjectes, com els partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials o les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguixen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.
 
El mateix article 3 obliga qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, per import superior a 10.000 euros, i a les persones físiques que exercisquen activitats econòmiques o professionals per a les que hagen percebut, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, per import superior a 10.000 euros. 
 
Finalment, també obliga a les entitats privades o persones jurídiques que presten serveis públics, i a les persones físiques o jurídiques diferents de les referides en els articles anteriors que presten serveis públics o exercisquen funcions delegades de control o un altre tipus de funcions administratives.

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

¿Quines matèries regula el Decret 105/2017, de 28 de juliol?

¿Quines matèries regula el Decret 105/2017, de 28 de juliol?

El Decret 105/ 2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, regula, entre d'altres aspectes, les obligacions de publicitat activa, el dret d'accés a la informació, el règim de reclamacions i el règim sancionador en matèria de transparència. A més a més inclou una regulació específica de les condicions de reutilització de la informació pública i l'organització administrativa de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en matèria de transparència i regula el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Aquest Decret s'estructura en cinc títols:

 • El Títol I inclou l'objecte i l'àmbit d'aplicació.
 • El Títol II desenvolupa la transparència en l'activitat pública: publicitat activa, dret d'accés a la informació pública i reutilització d'aquesta informació.
 • El Títol III estableix l'organització administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental i les funcions de cadascun dels órgans.
 • El Títol IV regula el règim sancionador i estableix les competències sancionadores de cadascun dels órgans, tant de l'Administració de la Generalitat com dels altres subjectes que estan dins de l'àmbit subjectiu d'aplicació del Decret.
 • El Títol V regula el Consell de Transparència que és l'òrgan encarregat de garantir el dret d'accés a la informació, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat així com de promoure l'observança de les disposicions de bon govern.

¿A qui afecta el Decret 105/2017, de 28 de juliol?

¿A qui afecta el Decret 105/2017, de 28 de juliol?

Les disposicions del Decret s'aplicaran a:

 • L'Administració de la Generalitat.

 • El sector públic instrumental de la Generalitat.

 • Les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

 • Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

 • Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.

 • Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats esmentades.

 

Les disposicions relatives a publicitat activa, reutilització de la informació i organització administrativa en matèria de transparència només s'aplicarà a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

A més qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar- hi la publicitat adequada, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

També estan obligades a donar publicitat les entitats privades o persones jurídiques que presten serveis públics.

Les persones físiques o jurídiques, no esmentades anteriorment, que presten serveis públics o exercisquen funcions delegades de control o un altre tipus de funcions administratives, hauran de subministrar a l'administració, organisme o entitat a les que es troben vinculades, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions de publicitat activa.

Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern