Visualització de contingut web

Subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.

En l'àmbit de la Generalitat, la regulació de les subvencions es desenvolupa en el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

S'entén per subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per aquestes administracions, en favor de persones públiques o privades, i que complisca els requisits següents:

  1. Que l'entrega es faça sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  2. Que l'entrega estiga subjecta al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s'hagen establit.
  3. Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública.

La nova redacció de la Llei 38/2003, General de Subvencions, que entrà en vigor l'1 de gener de 2016, introdueix novetats en el règim de publicitat de les subvencions (beques, premis i altres ajudes).

 

Fins ara es publicaven en el BOE les bases reguladores de la concessió, i també les convocatòries i les subvencions concedides, corresponents a òrgans d'àmbit estatal. Des de l'1 de gener de 2016 únicament es publicaran en el BOE les bases reguladores i l'extracte d'aquestes convocatòries.

 

La resta d'informació sobre subvencions estarà accessible a través del nou Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

 

La informació publicada en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions s'actualitza de manera diària, de la mateixa manera que la informació que podrà trobar a través del "cercador de Subvencions", en el qual consta la informació relativa a ajudes, subvencions i premis convocats per les diferents administracions de la Comunitat Valenciana i publicades en el Diari Oficial des de juny de 2009. S'inclouen també les distincions de la Generalitat.

 

D'altra banda, tant els plans estratègics de subvencions de la Generalitat com les subvencions a partits polítics s'actualitzen anualment.

 

 

Font:

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
òrgan competent en matèria d'hisenda. Intervenció General

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: gener 2018

 


Base de datos nacional de subvenciones
Consulta los planes estratégicos de subvenciones autonómicas
Buscador de subvenciones
Subvenciones a Partidos Políticos