Visualització de contingut web

Sector Públic Instrumental

El Sector Públic Instrumental de la Generalitat està regulat en el títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Integren el sector públic instrumental els ens que s'indiquen a continuació, sempre que es troben sota la dependència o vinculació de l'Administració de la Generalitat o d'altres ens del seu sector públic:

1. Organismes públics, que es divideixen al seu torn en:
a)  Organismes autònoms.

b)  Entitats de dret públic, que podran ser entitats públiques empresarials o altres entitats de dret públic.

2. Societats mercantils de la Generalitat.
3. Fundacions del sector públic de la Generalitat.
4. Consorcis de la Generalitat.

Organismes Autònoms

La informació relativa als Organismes Autònoms apareix integrada en cada un dels apartats de GVA Oberta junt amb la resta de conselleries, segons el que disposa l'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

Entitats de Dret Públic

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Entitats de Dret Públic en els enllaços següents:

Societats Mercantils de la Generalitat

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Societats Mercantils de la Generalitat en els enllaços següents:

Fundacions del Sector Públic de la Generalitat

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Fundacions del Sector Públic de la Generalitat en els enllaços següents:

Consorcis de la Generalitat

Pot consultar els portals de transparència dels diferents Consorcis de la Generalitat en els enllaços següents:

Información adicional (Sector Público Instrumental)

Font: dades obtingudes a partir dels organismes autònoms, entitats de dret públic, societats mercantils, fundacions del sector públic i consorcis de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2019