Retribucions

Retribucions

QUANT GUANYA UN ALT CÀRREC DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT?

La retribució d'un alt càrrec de l'administració de la Generalitat està integrada pel sou i els complements, l'import dels triennis i la indemnització per residència que li puga correspondre.

+ info

Sou i complements

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les subsecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cada una d'elles d'una mensualitat del sou base i els triennis que pogueren tindre reconeguts com a personal al servici de les Administracions Públiques que, si és el cas, els corresponguen.

Import triennis

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per a cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servici, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora: article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. 

Indemnització per residència

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir el 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora: Acord de 8 setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència.

Complement personal d'alt càrrec

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat

Retribució íntegra

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Indemnitzacions per assistència a les sessions de plens, comissions i dietes

La percepció de qualsevol dieta o indemnització per assistència a les sessions d'òrgans col·legiats quan els corresponga amb caràcter institucional és incompatible amb l'exercici del càrrec.
Normativa reguladora: article 4.1 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

Sí que tenen dret a la percepció de gastos de locomoció o dietes per les activitats compatibles amb l'exercici del càrrec.
Normativa reguladora: article 7.4 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, i Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

Règim de protecció social

A les persones que ocupen alts càrrecs de l'administració del Consell se'ls aplica el Règim General de la Seguretat Social.
Normativa reguladora: article 163.2.ñ) del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Els alts càrrecs de la Generalitat cobren algun tipus d'indemnització quan cessen?

En la Generalitat no hi ha prestacions compensatòries o qualsevol altra percepció econòmica prevista en ocasió del cessament.

Quant guanya un alt càrrec del sector públic instrumental de la generalitat?

QUANT GUANYA UN ALT CÀRREC DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT?

Segons l'article 6 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, les persones que exercixen càrrecs directius en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els seus organismes autònoms i consorcis, percebran unes retribucions que no poden excedir la retribució integra anual establida per a les persones titulars de direccions generals del Consell, excepte quan dita persona ostente el rang de subsecretaria o secretaria autonòmica o quan per causes degudament justificades, vinculades a la competitivitat externa o a l'especial qualificació, el Consell autoritze una determinada quantia.

+ info

Indemnitzacions per assistència a les reunions, comissions i dietes

La percepció d'estes retribucions és incompatible amb el cobrament d'indemnitzacions per assistència a les reunions dels òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens.
Sí que tindran dret al reembossament de les despeses acreditades que els generen els actes derivats de l'exercici de les seues funcions.

Els alts càrrecs del sector públic instrumental cobren algun tipus d'indemnització quan s'extingix el contracte?

L'extinció per desistiment de l'empresa dels contractes d'alta direcció donarà dret a una indemnització no superior a set dies per any de servici de la retribució anual, amb un màxim de sis mensualitats, excepte si la persona és personal funcionari amb reserva de lloc de treball, en este cas no es té dret a indemnització.

Normativa reguladora: article 7 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

Consulteu les taules retributives de tots els alts càrrecs

CONSULTEU LES TAULES RETRIBUTIVES DE TOTS ELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT

 

CONSULTEU LES RETRIBUCIONS DE TOTS ELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Mónica Oltra Jarque (Vicepresidenta del Consell Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives)
 • left
  • Daniel Mestre Cañon (Sotssecretari)
  • Jorge Iván Castañón Ortega (Secretari autonòmic de la Vicepresidència)
  • Marina Aparicio Barberán (Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència)
  • Juan Vicente Santos Cerveró (Director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell)
  • Irene Gavidia Mir (Secretària autonòmica d'Atenció Primaria i Serveis Socials)
  • Mercé Martínez i Llopis (Directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal)
  • María José Cortell Simón (Directora general d'Acció Comunitària i Barris Inclusius)
  • Rosa Josefa Molero Mañes (Directora general d'Infància i Adolescència)
  • Rubén Sancho Martínez (Secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat)
  • María Such Palomares (Directora general de l'Institut Valencià de les Dones)
  • José de Lamo Pastor (Director general d'Igualtat en la Diversitat)
  • Elena Albert Roberto (Directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental)
  • Mercedes Santiago Lozano (Directora general de Persones Majors)
  • Francesc Xavier Uceda i Maza (Secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema)
  • Patricia Ramón Galindo (Directora general de Gestió i Organització del Sistema)
  • Enric Juan Alcocer (Director general d'Infraestructures de Serveis Socials)
  • Enrique Ferrer Lorente (Director general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials)
  • Jesús Damián Martí Nadal (Director general del Institut Valencià de la Joventut)
 • right
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Rubén Martínez Dalmau (Vicepresident Segon del Consell Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica)
 • left
  • María Blanca Jiménez Garrido (Sotssecretària)
  • Adoración Guamán Hernández (Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona)
  • César Jiménez Doménech (Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social)
  • Elena Azcárraga Monzonís (Directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana)
  • Purificación Peris García (Directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana)
  • Laura Soto Francés (Secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica)
  • Alberto Rubio Garrido (Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica)
  • Nuria Matarredona Desantes (Directora general d'Innovació Ecològica en la Construcció)
 • right
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Vicent Soler i Marco (Conseller d'Hisenda i Model Econòmic)
 • left
  • María José Mira Veintimilla (Secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament i Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana)
  • Isabel Castelló García (Directora general del Sector Públic i Patrimoni)
  • Juan Salvador Pérez Ballester (Director general de Model Econòmic, Finançament i Política Financera)
  • Andreu Iranzo Navarro (Director general de Fons Europeus)
  • Cristina Moreno Fernández (Sotssecretària)
  • Amparo Adam Llagües (Interventora general de la Generalitat)
  • Gonzalo Peral Bernat (Director general de la Intervenció)
  • Francesc Gamero i Lluna (Secretari autonòmic d'Hisenda)
  • Eva Martínez Ruiz (Directora general de Pressupostos)
  • Rafael Beneyto Cabanes (Director general de Tributs i Joc)
  • José Manuel García Duarte (Director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)
  • Sonia Encarnación Díaz Español (Directora general de l'Agència Tributària Valenciana)
 • right
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Vicent Marzà Ibáñez (Conseller d'Educació, Cultura i Esport)
 • left
  • Eva María Coscollá Grau (Sotssecretària)
  • Miguel Soler Gracia (Secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional)
  • Margarida Castellano Sanz (Directora general d'Innovació Educativa i Ordenació)
  • José Joaquín Carrión Candel (Director general de Centres Docents)
  • María Ángeles Herranz Ábalos (Directora general de Personal Docent)
  • Manuel Gomicia Giménez (Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial)
  • Raquel Andrés Gimeno (Directora general d'Inclusió Educativa)
  • Rubén Trenzano Juan (Director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme)
  • Víctor García i Tomàs (Director general d'Infraestructures Educatives)
  • Encarna Cuenca Carrión (Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana)
  • Raquel Tamarit Iranzo (Secretària autonòmica de Cultura i Esport)
  • Carmen Amoraga Toledo (Directora general de Cultura i Patrimoni)
  • Josep Miquel Moya Torres (Director general de l'Esport)
 • right
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Ana Barceló Chico (Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública)
 • left
  • Mónica Almiñana Riqué (Sotssecretaria)
  • Carmen López Delgado (Directora general de Recursos Humans)
  • Isaura Navarro Casillas (Secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic)
  • María Amparo García Layunta (Directora general d'Assistència Sanitària)
  • José Manuel Ventura Cerdá (Director general de Farmàcia i Productes Sanitaris)
  • Ofèlia Gimeno Forner (Directora general de Salut Pública i Addiccions)
  • Concha Andrés Sanchis (Secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària)
  • Carmelina Pla Silvestre (Directora general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura)
  • Javier Santos Burgos Muñoz (Director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària)
  • María Llanos Cuenca González (Directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient)
 • right
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
  Comerç i Treball
 • Rafael Climent González (Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)
 • left
  • Natxo Costa Pina (Sotssecretari)
  • Rebeca Mariola Torró Soler (Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum)
  • José Vicente Soler Gironés (Director general d'Economia Sostenible)
  • Teresa García Muñoz (Directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme)
  • Maria Empar Martínez Bonafé (Directora general d'Indústria, Energia i Mines)
  • María Dolores Parra Robles (Directora general d'Internacionalització)
  • Rosa Ana Seguí Sanmateu (Directora general de Comerç, Artesania i Consum)
  • Enric Nomdedéu i Biosca (Secretari autonòmic d'Ocupació i Director general de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació)
  • Elvira Ródenas Sancho (Directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral)
  • Rocío Briones Morales (Directora general d´Ocupació i Formació de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació)
  • Eva María Hernández López (Directora general de Planificació i Serveis, de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació)
 • right
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Mireia Mollà Herrera (Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica)
 • left
  • Alfonso Puncel Chornet (Sotssecretari)
  • Francisco Rodríguez Mulero (Secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària)
  • Rogelio Llanes Ribas (Director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca)
  • David Torres García (Director general de Desenvolupament Rural)
  • María Teresa Cháfer Nácher (Directora general de Política Agrària Comuna (PAC))
  • Paula Tuzón Marco (Secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica)
  • Benjamín Pérez Rocher (Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental)
  • Joan Piquer Huerga (Director general de Qualitat i Educació Ambiental)
  • Manuel Aldeguer Sánchez (Director general de l'Aigua)
  • Diego Marín Fabra (Director general de Prevenció d'Incendis Forestals)
  • Celsa Monrós Barahona (Directora general del Canvi Climàtic)
  • Antonio Vicente García Díez (Director general de Transició Ecològica)
 • right
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Carolina Pascual Villalobos (Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital)
 • left
  • Carmen Beviá Baeza (Secretària autonòmica d'Universitats i Investigació)
  • Ángel Antonio Carbonell Barrachina (Director general de Ciència i Investigació)
  • Pilar Ezpeleta Piorno (Directora general d'Universitats)
  • Verónica López Ramón (Sotssecretària)
  • Jordi Juan i Huguet (Secretari autonòmic d'Innovació i Transformació Digital)
  • Sonia Tirado González (Directora general d'Innovació)
  • Pedro Agustín Pernías Peco (Director general per a l'Avançament de la Societat Digital)
  • María Muñoz Blanco (Directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital)
  • Inmaculada Sánchez Velasco (Directora d'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV)
 • right

Información adicional

Font:  sotssecretaria de cada departament
Data de creació: octubre 2015
Data d'actualització: novembre 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Fonament jurídic: art. 9.1.g) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i art. 16 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa115, dccaa125, dccaa131 i dccaa141 de l'índex de transparència DYNTRA. Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional