Visualització de contingut web

Representació Sindical

La Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l' Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, regulen el dret de representació i negociació col·lectiva dels empleats públics.

El dret de representació s'exerceix a través dels òrgans unitaris següents: Juntes de Personal per al personal funcionari i estatutari i Comités d'Empresa per al personal laboral.

Així mateix, els òrgans legitimats per a la negociació col·lectiva són les Meses de negociació, integrades per l'administració corresponent, i les organitzacions sindicals amb representació suficient d'acord amb els articles 6.3.c; 7.1. i 7.2. de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Visualització de contingut web