Visualització de contingut web

Plans estratègics de subvencions

D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, "Els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària."

Visualització de contingut web

Plans Estratègics de Subvencions de la Generalitat Valenciana

Pie planes estratégicos subvenciones

Font: unitats de transparència dels departaments del Consell i del sector públic instrumental de la Generalitat
Data de creació: juny 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització del text: maig 2018
Data d'actualització de les dades: consulteu la data que apareix al costat del botó Netejar del cercador de subvencions