Visualització de contingut web

Personal eventual

  • La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, estableix en 74 el nombre màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat, configura les seues categories i fixa l'import de les seues retribucions. Les mateixes s'actualitzen en la Llei de Pressupostos de la Generalitat, així com en les seues modificacions, quan siga procedent.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.

Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data d'actualització: març 2019

« Ves enrere

Presidència

Presidència

    LLOC CATEGORIA NOMENAMENT CURRÍCULUM  
1. Francisco Javier Andrés Beltrán

Assessor del President

C1

02/10/2015

DOCV

Vegeu currículum
2. Marc Bellvís Milian

Assessor del President

C2

04/08/2015

DOCV

 
3. Joan Manel Fernández Roger

Assessor del President

C2

12/11/2015

DOCV

Vegeu currículum
4. María Empar Zahino Tomás

Secretària del President

C2

22/12/2015

DOCV

 
5. Rafael Ulldemolins Plá

Conductor del President

C5

07/07/2015

DOCV

 
6. Jesús Pérez Marín

Conductor del President

C5

07/07/2015

DOCV

 
7. Susana Fayos Cabañero

Assessora de l'expresident

Francisco Camps

C1

01/08/2011

DOCV

Vegeu currículum
8. Mª Carmen Amorós Granell

Assessora de l'expresident Alberto Fabra

C1

 

22/12/2016

DOGV

Vegeu currículum
9. Francisco Campos Ibáñez

Conductor de l'expresident

Francisco Camps

C5

01/08/2011

DOCV

 
10. Juan Carlos Tatay López

Conductor de l'expresident

Alberto Fabra

C5

24/07/2015

DOCV

 
11. Joaquim Clemente  Nebot

Assessor del President

C1

08/08/2016

DOCV

Vegeu currículum
12. Mª Amparo Berlanga Santonja Assessora del President C4

22/12/2016

DOGV

Vegeu currículum
13. Didac Bellés Bellés

Assessor d'assumptes generals de membres del Consell

C2

23/11/2017

    DOGV     

 
14. Javier Aguilar Climent Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

23/11/2017

DOGV

Vegeu currículum
15. María Nuria Espí de Navas Assessora del President C4

16/01/2018

DOGV

Vegeu currículum
16. María Cáceres Fernández Sanguino Assessora del President C1

19/02/2018

DOGV

Vegeu currículum
17. Salvador Broseta Perales Assessor del President C2

14/08/2018

DOGV

Vegeu currículum
18. Daniel Domingo Cámara Pérez Assessor del President C1

14/08/2018

DOGV

 
19. Esther Ortega Bordería Assessora del President C1

14/08/2018

DOGV

 
20. Josep-Francesc  López Álvarez Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

14/08/2018

DOGV

 
21. Borja Soler Facundo Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

14/08/2018

DOGV

Vegeu currículum
22. Gonzalo Albir López Assessor del President C3

14/08/2018

DOGV

 
23. Paula Baño Martínez Assessora del President C3

14/08/2018

DOGV

 
24. María Teresa Pitarch Ciurana Assessora del President C1

28/09/2018

DOGV

 
25. Ferran del Alcázar Indarte Assessor del President C3

29/10/2018

DOGV

 

26. Juan José García Gómez Assessor del President C1

10/12/2018

DOGV

 
27. Ignasi Muñoz Lladró Assessor del President C4

16/01/2019

DOGV

 


 

Información adicional (Personal eventual)