Visualització de contingut web

Personal eventual

  • La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Administració de la Generalitat, ha sigut modificat en la Disposició final primera del Decret 105/2019, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, establint en 116 el número màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data d'actualització: agost 2020
Fonament jurídic: art. 9.3.2.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 31.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

« Ves enrere

Presidència de la Generalitat

Presidència de la Generalitat

    LLOC CATEGORIA NOMENAMENT CURRÍCULUM  
1. Daniel Domingo Cámara Pérez Assessor del President C1

16/06/2019 

DOGV   

Vegeu currículum  
2. M. Empar Zahino Tomás Secretària del President C2

16/06/2019 

DOGV
   
3. Rafael Ulldemolins Pla Conductor del President C5

16/06/2019 

DOGV
   
4. Jesús Pérez Marín Conductor del President C5

16/06/2019 

DOGV
   
5. Juan José García Gómez Assessor del President C1

16/06/2019

DOGV

   
6. Valerià Carabantes Arnau Assessor del President C1

25/06/2019

DOGV

   
7. Francisco Javier Andrés Beltrán Assessor del President C1

25/06/2019

DOGV

   
8. Joaquim Clemente Nebot Assessor del President C1

25/06/2019

DOGV

Vegeu currículum  
9. Joan Manel Fernández Roger Assessor del President C2

25/06/2019

DOGV

Vegeu currículum  
10. María Nuria Espí de Navas Assessora del President C4

25/06/2019

DOGV

Vegeu currículum  
11. Carolina Clara Punset Bannel Assessora del President C1

09/07/2019

DOGV

Vegeu currículum  
12. Borja Soler Facundo Assessor del President C1

23/07/2019

DOGV

Vegeu currículum  
13. Josep Manel Alfaro Peiró Assessor del President C3

02/08/2019

DOGV

   
14. Evaristo Martí Vilaró Assessor del President C3

02/08/2019

DOGV

   
15. Francisco Cerdá Arroyo Assessor del President C1

09/08/2019

DOGV

   
16. Jaime Prats Aznar Assessor del President C2

26/08/2019

DOGV

   
17. Josefina María Godoy Luján Assessora del President C2

06/09/2019

DOGV

   
18. Rebeca Pérez Rioja Assessora del President C4

10/10/2019

DOGV

   
19. Sonia Rodrigo Ibáñez Assessora d'assumptes generals de membres del Consell C2

25/10/2019

DOGV

   
20. Jordi Vila Garrido Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

19/11/2019

DOGV

   
21. Pau Llorca García Assessor del President C4

08/01/2020

DOGV

Vegeu curriculum  
22. Víctor Camino Miñana Assessor del President C3

12/02/2020

DOGV

   
23. Pablo Seguí Granero Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

27/02/2020

DOGV

   


 

Información adicional (Personal eventual)