Visualització de contingut web

Personal eventual

  • La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el personal i els llocs de naturalesa eventual de l'Administració de la Generalitat, ha sigut modificat en la Disposició final primera del Decret 105/2019, de 9 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, establint en 116 el número màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data d'actualització: juliol 2020
Fonament jurídic: art. 9.3.2.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 31.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

« Ves enrere

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

    LLOC CATEGORIA NOMENAMENT CURRÍCULUM  
1. José Martínez Rubio Director de Gabinet de membres del Consell C1

17/06/2019

DOGV

Vegeu curriculum

 
2. Damián Martínez Soler Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

26/06/2019

DOGV

Vegeu curriculum  
3. Fernando José Pina García Assessor de premsa de membres del Consell C2

09/07/2019

DOGV

   
4. Ferran del Alcázar Indarte Assessor d'assumptes parlamentaris de membres del Consell C2

25/07/2019

DOGV

   
5. Antonio Andrés Lorente Herrero Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

20/08/2019

DOGV

   
6. Esther Segura Cuenca Assessora d'assumptes generals de membres del Consell C2

24/09/2019

DOGV

Vegeu curriculum  
7. Jaime David Peris Pascual Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

24/09/2019

DOGV

Vegeu currículum  
8. David de Miguel Martínez Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

02/12/2019

DOGV

Vegeu currículum  
9. Rubén Albelda  Copete Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

03/06/2020

DOGV

   

 

Información adicional (Personal eventual)