Visualització de contingut web

Personal eventual

  • La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
  • La Llei 6/2002, de 2 d'agost, de la Generalitat Valenciana, d'Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana estableix que el Consell de la Generalitat posarà a disposició dels expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb els recursos següents: dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, que seran ocupats a proposta de l'expresident i que dependran orgànicament de la Presidència de la Generalitat. El personal que ocupe els llocs esmentats tindrà la consideració de personal eventual i, si fóra personal al servei de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que legalment corresponga.
  • El Decret 185/2015, de 16 d'octubre, del Consell, estableix en 74 el nombre màxim dels llocs destinats al personal eventual que pot haver-hi en l'Administració de la Generalitat, configura les seues categories i fixa l'import de les seues retribucions. Les mateixes s'actualitzen en la Llei de Pressupostos de la Generalitat, així com en les seues modificacions, quan siga procedent.
  • El Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de Transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern establix en l'article 31.3:
    • Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
    • Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.

Font: unitats de transparència de cada departament / organisme de la Generalitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: la informació s'actualitzarà quan es produïsca algún nomenament o cessament
Data d'actualització: setembre 2019

« Ves enrere

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

             LLOC  CATEGORIA NOMENAMENT CURRÍCULUM  
1. Aurora Mora Urbano                              

                       Directora del Gabinet de                     membres del Consell

C1

21/06/2019

DOGV

   Vegeu       currículum  
2. María Teresa Nácher Roselló Assessora de premsa de membres del Consell C2

04/07/2019

DOGV

   
3. Jaume Giner Santos Assessor d'assumptes parlamentaris de membres del Consell C2

10/07/2019

DOGV

   
4. Gonzalo Guillén Tarín Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

22/07/2019

DOGV

   
5. Alexis Lara Climent Assessor d'assumptes generals de membres del Consell C2

15/08/2019

DOGV

   

 

Información adicional (Personal eventual)