Órgans Col·legiats de Participació Ciutadana

El desenrotllament de la capacitat d'autogovern comporta la creació i desenrotllament d'òrgans col·legiats per a l'impuls, estudi i coordinació de diversos temes, bé entre les distintes administracions públiques o bé entre estes i els sectors representatius de la societat de la Comunitat Valenciana.

En l'actualitat, la Presidència de la Generalitat, és l'òrgan responsable de la centralització de les dades dels òrgans col·legiats existents a la Comunitat Valenciana amb representació de l'Administració de la Generalitat i altres agents.

En aquest punt cal destacar de manera molt explícita que molts d'aquests òrgans, a més del contingut "col·legiat" tenen afegit un altre contingut de caràcter eminentment democràtic com és el contingut "participació" o "participatiu".

Són abundants els casos que es donen aquest sentit, i així, a títol merament exemplificatiu, es poden destacar models paradigmàtics que afecten a tots els sectors de l'àmbit públic en el qual té incidència l'actuació de la Generalitat: el Consell de Centres Valencians en l'Exterior de la Comunitat Valenciana, el Fòrum contra la Violència sobre la Dona, la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, el Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana, la Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, o el Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana.

El contingut democràtic i participatiu es fa patent en tant que es dóna veu als col·lectius relacionats amb la casuística que els dóna sentit i vigència, de tal manera que les seves aportacions són tingudes en compte en els problemes sobre els quals es debat. En aquest sentit es pot observar, en els casos que s'han destacat com a exemples, que participen directament en aquests òrgans tots els sectors socials afectats pel seu objecte: els valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana, les dones afectades per la violència de gènere i els col·lectius que les defensen, els sectors implicats en les innombrables activitats festives del nostre territori, els sectors que s'imbriquen en una activitat tan essencial econòmicament i socialment com és el turisme de la Comunitat Valenciana, els representants de l'Administració més lligada directament a la població com són les entitats locals, els representants de les organitzacions empresarials i sindicals, o els de les associacions veïnals, de consumidors i usuaris.

La participació es converteix en alguna cosa consubstancial a nombrosos òrgans col·legiats, de tal manera que necessàriament seran tinguts en compte els sectors de població afectats, tant al debat, com en les conclusions i en l'adopció de les decisions subsegüents. I això, contribueix de manera essencial, en la construcció, en el present i en futur, d'una societat autènticament democràtica, com ha de ser la democràcia participativa que està en fase de construcció.

 

ÒRGANS COL·LEGIATS PER TIPUS I FUNCIONS

 

Es tracta d'òrgans dependents de les diferents Conselleries de la Generalitat concebuts com a instruments de participació ciutadana que assumixen funcions de consulta i propostes en determinades polítiques públiques.

 1. Comissions delegades
 2. Comissions interdepartamentals
 3. Comissions no interdepartamentals
 4. Entitats, empreses i fundacions no públiques
 5. Entitats, empreses i fundacions no públiques en extinció/fusió
 6. Entitats, empreses i fundacions públiques
 7. Entitats, empreses i fundacions públiques en extinció/fusió
 8. Institucions estatutàries
 9. Òrgans col·legiats dels departaments de salut
 10. Òrgans col·legiats amb altres Administracions Públiques
 11. Un altre tipus d'òrgans
 12. Òrgans per determinar
 13. Premis

 

Descàrrega llistat d'òrgans col·legiats ordenats per Conselleria (format reutilitzable)

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència.

Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: octubre 2016