Unitats de transparència

Organització en materia de Transparència

L'Organització administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic instrumental, segons l'article 64 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència y de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, està integrada pels següents òrgans i unitats administratives:

  • Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris.

  • Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència.

  • Comissions de Transparència.

  • Unitats de Transparència.

COMISSIÓ DE SECRETARIS AUTONÒMICS I SUBSECRETARIS

A la Comissió de secretaris autonòmics i subsecretaris li correspon el seguiment periòdic i avaluació de les accions en matèria de transparència i reutilització de dades obertes, amb les funcions següents:

- Avaluar l'informe biennal sobre l'activitat administrativa en matèria de compliment de la normativa en matèria de transparència en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

- Totes aquelles que asseguren una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.

 

COMISSIÓ TÈCNICA DE COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA

La Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de transparència és un òrgan col·legiat compost per representants de totes les unitats de transparència de les conselleries i dels organismes autònoms i presidida per la persona que ostenta la direcció general de Transparència i Participació, amb les següents funcions:

- Col·laborar amb la direcció general de Transparència i Participació en la coordinació interdepartamental de les actuacions necessàries per a complir les obligacions de transparència establides en les disposicions legals i reglamentàries.

 

- Participar en l'elaboració de les directrius del Pla Biennal de Transparència.

 

COMISSIONS DE TRANSPARÈNCIA

Regulades en la disposició addicional sexta de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en l'art. 68 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, que establix que en l'àmbit de cada departament del Consell i els seus organismes autònoms dependents es constituirà una comissió a fi de coordinar en el seu respectiu àmbit les accions i mesures en matèria de transparència i reutilització de dades obertes.

En la resta d'ens del sector públic instrumental es constituirà una comissió tècnica semblant.

Les comissions de transparència tenen les següents funcions:

- Impulsar actuacions de difusió i coneixement a les persones empleades públiques del seu àmbit en les matèries de transparència i bon govern.

 

- Vetlar pel compliment de les obligacions en matèria de publicitat activa, accés a la informació pública i reutilització en l'àmbit de la seua competència.

 

- Proposar noves actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de la seua competència.

 

- Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència en el seu àmbit d'actuació administrativa.

 

UNITATS DE TRANSPARÈNCIA

Regulades en la Disposició Addicional Novena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en l'art. 67 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, que establix que cada departament del Consell i cada entitat del sector públic instrumental atribuirà, en el seu respectiu àmbit, a una unitat específica les funcions relatives a transparència i accés a la informació publica.

Les entitats del sector públic instrumental actuaran davall la coordinació de la unitat de transparència pertanyent al departament del Consell o ens de què depenguen o estiguen vinculades.

Les unitats de transparència tenen les següents funcions:

- Coordinar les actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de cada departament del Consell i el seu sector públic instrumental.

 

- Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència i vetlar per el compliment de les obligacions de transparència.

 

- Demanar, difondre i supervisar la informació necessària per a complir a les obligacions de publicitat activa.

 

- Portar el control de totes les sol·licituds d'accés a la informació rebudes, tramitades i resoltes, i comunicar la dita informació al centre directiu competent en matèria de transparència.

 

- Coordinar les actuacions que es realitzen en matèria de dades oberts i reutilització de la informació.

 

- Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.

 

 

 

DEPARTAMENT

UNITAT RESPONSABLE

TELÈFON

CONTACTE

DIRECCIÓ

Presidència

Sotssecretaria

963131067

subsec_presidencia_utransp@gva.es

Pl. Manises, s/n. - 46003 València

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Sotssecretaria

 

subsecretaria_vicipi@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Secretaria General Administrativa

 

sga_chap@gva.es

C/ Palau, 14 - 46003 València

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Secretaria General Administrativa

961209142

srrhh_gadva@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 4 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Secretaria General Administrativa

961970402

transparencia_ceicd@gva.es

Avda. Campanar, 32 – 46015 València

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Secretaria General Administrativa

961928106

sga_san@gva.es

C/ Micer Mascó, 31-33 – 46010 València

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Sotssecretaria

Servei de Modernització i Simplificació Administrativa

 

subsecretaria_economia@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Servei d'Organizació i Técniques de Gestió

961247380

subsecretaria_amcd_ip@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Edif. B0 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Secretaria General Administrativa

Servei Organització i Tècniques de Gestió

961208129

organizacion_sga@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 -
C/ de la  Democràcia, 77 - 46018 València

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Sotssecretaria

961922287

subsecretaria_transparencia@gva.es

Passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València

 

Unitats de transparència dels organismes autònoms de la Generalitatt

Unitats de transparència dels organismes autònoms de la Generalitat

 

ORGANISME

 

UNITAT RESPONSABLE

 

TELÈFON
 
CONTACTE

 

DIRECCIÓ

 

Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) Gerència 961922507 info@iseacv.es C/ Pintor Generaro Lahuerta, 25. 46010 València
Agència Valenciana de Seguretat i Respòsta a les Emergències (AVSRE) Subdirecció 962759016 subdg_emergen@112cv.gva.es Av. Camp del Túria, 6  46183 - L'Eliana
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ. GVA Jove) Servei Jurídic 961108535 gonzalvez_isames@gva.es C/ Hospital, 11. 46001 València
LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació Subd. Gral Planificació i Coordinació

961869053

961869050

servef@gva.es Av. Navarro Reverter, 2. 46004 València
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Secretaria General 963424477 secretaria.invassat@gva.es C/ València, 32. 46100 Burjassot
Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) Secretaria jurídica administrativa 963424000 direccionivia@gva.es Carretera CV-315, Km. 10,7. 46113 Moncada
Institut Cartogràfic Valencià (ICV) Gerència 961208687 responde_icv@gva.es Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Torre 1 planta 1 - C/ de la Democràcia, 77. 46018 València
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) Subdirecció General

961247121

961247124

avfga_valencia@gva.es

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre B0 P1 - C/ de la Democràcia, 77. 46018 València

Agència Tributaria Valenciana Subdirecció General 961271146 sgivat@gva.es C/ Gregorio Gea, 14. 46009 València
Autoritat del Transport Metropolità de València Secretaria General 963189771 atmv@gva.es Plaça de Tetuán, 10- 1ª - 46003 - València   

 

Información adicional (Unidades de transparencia)

Fuente: òrgans competents en matèria de transparència.

Fecha de creación: gener 2016
Periodicidad: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Fecha de actualización: juny 2019