Visualització de contingut web

Normativa de transparència

Ací pot consultar la selecció de disposicions legislatives de la Comunitat Valenciana i de l'Estat en matèria de transparència i bon govern.

  • Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911 de 07.11.2016).
  • Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7928 de 30.11.2016).
  • Resolució de 27 de juny de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova el seu Reglament de funcionament i règim interior, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019).

 

Consulte el Codi Electrònic en matèria de Transparència i Bon Govern compilat per la Biblioteca Jurídica Digital del Boletín Oficial del Estado.

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Data de creació: setembre 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: setembre 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència