Visualització de contingut web

Normativa en tràmit d'elaboració

S'entén que una norma està en tràmit d'elaboració quan s'haja dictat la resolució d'inici del procediment d'elaboració del projecte normatiu.

En este apartat, els departaments del Consell publiquen una relació actualitzada de les normes que estan en procés d'elaboració, indicant el seu objecte, els tràmits exigibles i l'estat dels mateixos, així com els mecanismes de participació ciutadana previstos.

Així mateix, es publiquen les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració de normes, així com aquells que siguen preceptius (de petició obligatòria) d'acord amb la normativa vigent en la matèria que se li aplique.

Normativa reguladora:

Article 9.2.1, lletres b) a d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Article 25 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Articles 42 i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

 

Font: òrgans competents en matèria de normativa
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: juliol 2019