Visualització de contingut web

Inspecció General de Serveis

La Inspecció General de Serveis, integrada en la Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis, és el màxim òrgan intern de control i inspecció, encarregat de la vigilància de l'estricte compliment de la legalitat i de l'observança dels principis generals d'objectivitat, imparcialitat, eficàcia i eficiència a què es deu l'organització pública de l'Administració de la Generalitat.

 

Les actuacions inspectores es realitzen d'acord amb un pla anual que establix els objectius i detalla les activitats a realitzar, encara que hi ha un important conjunt d'actuacions impossibles de preveure amb antelació que s'inicien en virtut de denúncies, queixes o reclamacions, o aquelles de caràcter extraordinari l'origen de les quals és un encàrrec específic com a conseqüència d'assignacions directes de l'òrgan directiu superior del que depén la Inspecció.

 

La rendició de comptes té la finalitat de publicitar i difondre informació de l'activitat exercida per la Inspecció General de Serveis, fent un exercici actiu de transparència enfront de la ciutadania que hui, més que mai i com a subjecte de l'acció pública, demanda de les seues administracions informació i participació proactiva en tots els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.

 

Informació disponible relativa a:

 

Font: òrgan competent en matèria de atenció a la ciutadania.

Data de creació: novembre 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització del text: novembre 2016