Visualització de contingut web

Informes de Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT

 

L'execució pressupostària de despeses mostra la despesa real efectuada mensualment, en contrast amb la despesa inicial continguda en els pressupostos.

Així, a 30 de novembre de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 82,49%, és a dir, s'han executat despeses per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'executar pressupost per valor d'un 17,51% del pressupost inicial, per a poder executar-ho completament.

Consulte dades execució mensual despeses.

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

Així, a 30 de novembre de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 84,74%, és a dir, s'han generat drets de cobrament per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'obtindre drets de cobrament per valor d'un 15,26% del pressupost inicial per a poder cobrir la totalitat de les despeses pressupostats.

Consulte dades execució mensual ingressos.

 

Font: òrgan competent en matèria de comptabilitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: desembre 2018

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679144'
1<div class="webContent"> 
2  #set ($serviceContext = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal").getServiceContext()) 
3  #set ($httpServletRequest = $serviceContext.getRequest()) 
4  #set ($objThemeDisplay = $httpServletRequest.getAttribute("THEME_DISPLAY")) 
5	 
6  #set($enlaceDatos = $!Enlace.getSiblings()) 
7  #set($documentoDatos = $!Documento.getSiblings()) 
8  #set($valencia = "ca_ES") 
9   
10   
11  #if($validator.isNotNull($reserved-article-title.data) || ($reserved-article-title.data!="") ) 
12  <p class="header10">$reserved-article-title.data</p> 
13	#end 
14	#if($validator.isNotNull($!Subtitulo.getData()) || ($!Subtitulo.getData()!="") ) 
15	<h2>$!Subtitulo.getData()</h2> 
16	#end 
17	 
18  #if($validator.isNotNull($!Entradilla.getData()) || ($!Entradilla.getData()!="") ) 
19	<div class="content entrada"> 
20		$!Entradilla.getData() 
21	</div> 
22	#end 
23	#if($validator.isNotNull($!Cuerpo.getData()) || ($!Cuerpo.getData()!="") ) 
24	<div class="content cuerpo"> 
25		$!Cuerpo.getData() 
26	</div> 
27	#end 
28	<div class="relatedContents"> 
29	 
30		#if($validator.isNotNull($enlaceDatos) && $enlaceDatos.size()>0) 
31			#set($hay_enlaces = false) 
32			#foreach ($content in $enlaceDatos)      
33				#if($validator.isNotNull($content.getData())) 
34					#set($hay_enlaces = true) 
35				#end 
36			#end 
37			#if($hay_enlaces) 
38				<div class="links"> 
39					<h2>#language("related-links")</h2> 
40					<ul>  
41					#foreach ($content in $enlaceDatos)   
42						#if($validator.isNotNull($!content.getData())) 
43						  <li> 
44						  #set($url = $!content.URL.getData()) 
45						   
46						  #if($validator.isNotNull($url)) 
47								#if($validator.isNotNull($!content.URL.Apertura.getData())) 
48									#set($target = $!content.URL.Apertura.getData()) 
49								#else 
50									#set($target = "_blank") 
51								#end 
52								#if ($target == "_blank") 
53									#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva") 
54								#else 
55									#set($titleEnlace = "") 
56								#end 
57								#if($validator.isNotNull($!content.Icono.getData()) && $!content.Icono.getData() != "") 
58									<img src="$!content.Icono.getData()" alt="" /> 
59								#end 
60								<a href="$url" target="$target" title="$titleEnlace">$!content.getData()</a> 
61							#else 
62								$!content.getData() 
63							#end 
64							<br/> 
65							<span>$!content.Descripcion.getData()</span> 
66							</li>  
67						#end 
68					#end 
69					</ul> 
70				</div> 
71			#end 
72		#end 
73		 
74		#set($journalArticleLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
75		#set($assetEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService")) 
76		 
77		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($groupId, $reserved-article-id.data)) 
78		 
79		## 20160720 Se comenta este bucle ya que parece el causante en los retardos de respuesta en los publicadores con contenidos de otras organizaciones 
80		## 20141223 Puede que el articulo no sea de la organización actual, buscamos la organizacion a la que pertenece 
81		## #if (!$hasJournalArticle) 
82		## 
83		##	#set($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
84		## 
85		##	#set($groups = $groupLocalService.getGroups(0, $groupLocalService.getGroupsCount())) 
86		##	#foreach( $group in $groups ) 
87		##		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($group.getGroupId(), $reserved-article-id.data)) 
88		##		#if ($hasJournalArticle) 
89		##			#set($groupId = $group.getGroupId()) 
90		##			#break 
91		##		#end 
92		##	#end				 
93		## #end 
94		## FIN 20141223 
95		## FIN 20160720 
96		 
97		#if ($hasJournalArticle) 
98			#set($journalArticle = $!journalArticleLocalService.getArticle($groupId, $reserved-article-id.data)) 
99			 
100			#if($validator.isNotNull($journalArticle)) 
101				#set($assetEntry = $assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", $journalArticle.getResourcePrimKey())) 
102				#set($assetLinkUtil = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetLinkLocalService")) 
103				#set($dlFileEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService")) 
104 
105				#if($validator.isNotNull($assetEntry)) 
106					#set($assetLinks = $assetLinkUtil.getDirectLinks($assetEntry.getEntryId())) 
107				 
108					#if($validator.isNotNull($assetLinks) && $assetLinks.size()>0) 
109					 
110						#set($hay_documentos = false) 
111						#foreach ($asset in $assetLinks)      
112							#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2())) 
113							#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry")) 
114								#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK())) 
115							 
116								#if($validator.isNotNull($dlFileEntry)) 
117									#set($hay_documentos = true) 
118									#break 
119								#end 
120							#end 
121						#end 
122						#if($hay_documentos) 
123							<div class="documents">	 
124							<h2>#language("related-documents")</h2> 
125							<ul> 
126							#foreach ($asset in $assetLinks)  
127								#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2())) 
128 
129								#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry")) 
130									#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK())) 
131									#if($validator.isNotNull($dlFileEntry)) 
132										#set($idiomaDocumento = $dlFileEntry.getExpandoBridge().getAttribute("Idioma")) 
133										#set($valorIdiomaPorDefecto = "Sin especificar") 
134										#set($valorIdioma = $valorIdiomaPorDefecto) 
135										 
136										#foreach($idioma in $idiomaDocumento) 
137											#set($valorIdioma = $idioma) 
138										#end 
139										 
140										#if($locale == $valorIdioma || $valorIdioma == $valorIdiomaPorDefecto) 
141										<li> 
142											<a href="/documents/$dlFileEntry.getGroupId()/$dlFileEntry.getFolderId()/$dlFileEntry.getTitle()/$dlFileEntry.getUuid()" target="_blank" title="Abre nueva ventana">$dlFileEntry.getTitle()</a> 
143										</li> 
144										#end 
145									#end 
146								#end 
147							#end 
148							</ul> 
149							</div> 
150						#end 
151					#end 
152				#end 
153			#end 
154		#end 
155		 
156	</div> 
157	 
158	#if($validator.isNotNull($documentoDatos) && $documentoDatos.size()>0) 
159	#set($count=0) 
160	#foreach ($content in $documentoDatos)   
161		#set($url = $!content.URLDoc.getData()) 
162		#if($validator.isNotNull($url)) 
163			#set($tipo = $!content.Visualizacion.getData()) 
164			 
165			#if ($url.contains("/documents/")) 
166				#set($elementsUrl = $url.split("/")) 
167				#set($pos=0) 
168				#foreach ($elementUrl in $elementsUrl) 
169					#if ($elementUrl.contains("documents")) 
170						#break 
171					#else 
172						#set($pos=$pos+1) 
173					#end 
174				#end 
175				#set($pos=$pos+1) 
176				#set($groupIdListado = $elementsUrl.get($pos)) 
177				#set($pos=$pos+1) 
178				#set($folderIdListado = $elementsUrl.get($pos)) 
179        <div class="clearfix"></div> 
180				#if($validator.isNotNull($!content.getData())) 
181					<h2>$!content.getData()</h2> 
182				#end 
183			 
184				#if ($tipo == "listadoDocumentos") 
185					<link href="/listado-documentos-portlet/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
186					<script src="/listado-documentos-portlet/js/main.js" type="text/javascript"></script>				 
187    			<runtime-portlet instance="$reserved-article-id.data" name="listadodocumentos_WAR_listadodocumentosportlet" queryString="paramParametros=$folderIdListado - $groupIdListado"></runtime-portlet> 
188				#elseif ($tipo == "galeriaImagenes") 
189				<div class="ocultarBordes"> 
190				  #set($instancia=$reserved-article-id.data+$count) 
191					<link href="/html/portlet/image_gallery_display/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
192					 #if ($objThemeDisplay.getURLCurrent().matches('.*folderId=.*')) 
193					  <runtime-portlet instance="$instancia" name="31"></runtime-portlet> 
194           #else 
195            <runtime-portlet instance="$instancia" name="31" queryString="folderId=$folderIdListado"></runtime-portlet> 
196           #end 
197				</div> 
198				#end 
199			#end 
200		#end 
201		#set($count=$count+1) 
202	#end 
203#end 
204 
205</div> 

Informes de ejecución presupuestaria

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT

 

L'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana preveu que, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, la publicació de la informació objecte de publicitat activa es realitzarà a través d'un Portal de Transparència, en concret, el Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.

Entre la informació objecte de publicitat activa s'inclouen els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució.

 

Font: organismes autònoms
Data de creació: octubre 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: octubre 2018