Visualització de contingut web

Informes de Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT

 

L'execució pressupostària de despeses mostra la despesa real efectuada mensualment, en contrast amb la despesa inicial continguda en els pressupostos.

Així, a 30 de novembre de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 82,49%, és a dir, s'han executat despeses per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'executar pressupost per valor d'un 17,51% del pressupost inicial, per a poder executar-ho completament.

Consulte dades execució mensual despeses.

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

Així, a 30 de novembre de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 84,74%, és a dir, s'han generat drets de cobrament per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'obtindre drets de cobrament per valor d'un 15,26% del pressupost inicial per a poder cobrir la totalitat de les despeses pressupostats.

Consulte dades execució mensual ingressos.

 

Font: òrgan competent en matèria de comptabilitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: desembre 2018

Informes d'Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA AUTONÒMICS (CIMCANET)

 

En el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a més de la consulta dels informes mensuals, permet accedir a la sèrie acumulada completa d'Ingressos i Despeses des de 2011.

La informació de base utilitzada és l'arreplega en els "Qüestionaris d'informació comptable normalitzada", format acordat amb les CC.AA. per a la remissió d'informació de caràcter mensual d'acord amb el que establix l'Acord 24/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera de 12 de novembre de 2012 pel qual s'establix la remissió d'informació resumida mensual per part de les comunitats autònomes, fixant el contingut, format i periodicitat de la recollida d'informació i la seua publicació.

 

Consulte les bases de dades de l'Estat.

 

Fonts: Secretaria d'Estat d'Hisenda i Ministeri d'Hisenda
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: octubre 2019

Informes de ejecución presupuestaria

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT

 

L'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana preveu que, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, la publicació de la informació objecte de publicitat activa es realitzarà a través d'un Portal de Transparència, en concret, el Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.

Entre la informació objecte de publicitat activa s'inclouen els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució.

 

Font: organismes autònoms
Data de creació: octubre 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: octubre 2018