Visualització de contingut web

Incompatibilitats dels alts càrrecs

Normativa jurídica:

Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

 

Font: òrgan competent en matèria d'incompatibilitats i conflicte d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que hi haja una modificació
Data d'actualització: maig 2018