HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Ángeles Cuenca García

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 06/11/2015 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni assumeix les competències d'anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els seus organismes autònoms i consorcis sanitaris adscrits a aquesta, les de seguiment i control d'aquestes actuacions i les relatives al desenvolupament del nou model econòmic valencià i, així mateix, les de patrimoni de la Generalitat, la seua gestió immobiliària i econòmica i el parc mòbil de la Generalitat.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen a la seua dependència impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen les unitats administratives que estiguen sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.