HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Gustavo Zaragoza Pascual

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 05/08/2016 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Sense perjuí de la seua dependència de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, a la Direcció General de Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat li correspon, amb caràcter transversal respecte a tots els òrgans de la Conselleria, impulsar i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació en matèries que afecten el conjunt del departament, així com coordinar l'acció de la Conselleria; col·laborar en la tramitació de tot això; coordinar l'acció dels òrgans de la Conselleria quan la seua actuació haja de ser conjunta o haja de tindre efectes més enllà del seu àmbit específic d'actuació, realitzar tant la prevenció, la supervisió i el control del compliment de la normativa vigent, com la promoció, la normalització, el seguiment i l'avaluació de la qualitat en la prestació dels serveis socials. Assumeix també les funcions relatives a infraestructures, eliminació de barreres arquitectòniques, inspecció en matèria de serveis socials, formació i qualitat de vida.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Col·laborar amb la resta de les direccions generals en el procediment d'autorització dels centres i serveis que formen part del sistema de serveis socials.
 • Inscriure en el Registre General els titulars d'activitats, de serveis i de centres d'acció social de la Comunitat Valenciana.
 • Controlar la qualitat dels centres i serveis.
 • Garantir, en el temps, l'adequació dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa.
 • Inspeccionar els serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació, i col·laborar en la tramitació de tot això.
 • Exercir les funcions de la Conselleria en matèria d'infraestructura i eliminació de barreres arquitectòniques que no estiguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • Col·laborar amb l'Institut Valencià d'Administració Pública en el Pla de formació en serveis socials.
 • Executar qualssevol altres funcions que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.