HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Lydia del Canto Soriano

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretària Autonòmica de Comunicació
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 10/10/2015 DOGV
 • Nomenament: 06/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Secretaria Autonòmica de Comunicació assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social, així com intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana.

En especial, li corresponen les competències següents:

 • Planificació de l'activitat informativa del president de la Generalitat.
 • Direcció de la política informativa del Consell.
 • Direcció i coordinació de l'activitat informativa de l'Administració de la Generalitat.
 • Promoció i imatge institucional de la Generalitat.
 • Direcció i coordinació dels gabinets de premsa de les conselleries, així com dels recursos humans que realitzen funcions de comunicació en unitats adscrites a altres conselleries.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Per a l'exercici de les esmentades funcions, dependran orgànicament i funcionalment d'aquesta els funcionaris del cos tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, sense perjuí de l'òrgan administratiu on presten els seus serveis, segons les necessitats d'aquests. A més, a la Secretaria Autonòmica de Comunicació li competeix la superior coordinació dels departaments amb funcions de comunicació i relacions informatives de les entitats del sector públic autonòmic.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.