HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Regina Laguna Micó

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l´Estat
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 05/08/2016 DOGV
 • Nomenament: 27/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, dependent de la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes, exerceix les funcions en matèria de relacions del Consell amb els organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, les funcions de la delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les i les relacions amb l'administració general de l'Estat i comunitats autònomes.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Suport al president de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior i, en especial, en les relacions amb la Unió Europea.
 • Establiment de les vies per a facilitar als agents i als representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com amb entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals.
 • Assessorament en les relacions ordinàries amb l'Administració de l'Estat i de les altres comunitats autònomes.
 • Desenvolupament i intervenció, si és procedent, en les iniciatives de col·laboració amb l'Estat o amb les altres comunitats autònomes.
 • Intermediació entre l'Estat i els diferents departaments del Consell en els procediments de defensa de les competències de la Generalitat, a través de la participació en els organismes que corresponga.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.