HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Ximo Clemente Nebot

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Relacions Informatives i Promoció Institucional
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 05/08/2016 DOGV
 • Nomenament: 11/09/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional és el centre directiu a què correspon dur a terme les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa, imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat, accions de comunicació i promoció i supervisió del règim de radiodifusió sonora i televisió.

En especial, li corresponen les matèries següents:

 • Coordinació de la política informativa del Consell.
 • Seguiment, anàlisi i arxiu de la repercussió informativa de la gestió del Consell.
 • Difusió de la informació institucional als distints mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials.
 • Coordinació dels serveis de premsa de les conselleries i de la resta d'entitats del sector públic autonòmic.
 • Control previ i supervisió de la identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.
 • Coordinació, prèvia a la seua inserció en qualsevol mitjà de comunicació, dels projectes de campanyes i insercions publicitàries de la Generalitat.
 • Coordinació i supervisió de la creativitat i disseny referits a projectes i campanyes publicitàries de la Generalitat.
 • Realització d'accions de promoció, publicitat i imatge institucional.
 • Exercici de les competències administratives que li corresponguen en relació amb el règim de radiodifusió i televisió.
 • Exercici de la potestat sancionadora en matèria de radiodifusió sonora i televisió en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.