HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Manuel López Estornell

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Sotssecretari
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 06/11/2015 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en tot allò corresponent a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa i les funcions de la Central de Compres de la Generalitat, d'acord amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desenvolupament.

La Sotssecretaria exercirà com a Oficina de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmica assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres, i emetrà els estudis que li encarregue la Sotssecretaria relacionats amb les especificitats tècniques d'altres modalitats de contractes, a més de prestar igualment suport al Servei de Compres de la Generalitat i al Servei de Contractació i Assumptes Generals quan siga requerida per a això.

Així mateix, la Sotssecretaria té competència respecte dels serveis comuns, la supervisió i la recopilació de documents, i l'assistència en les matèries pròpies de la Conselleria, especialment en vista a:

 • Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
 • Prestar assistència tècnica al conseller o consellera, i a les persones titulars de les secretaries autonòmiques i de les direccions generals en tot allò que es requerisca.
 • Informar el personal directiu de la conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions.
 • Emetre informes sobre els assumptes que el conseller o consellera haja de sotmetre al ple del Consell de la Generalitat o al president.
 • Proposar les reformes que s'encaminen a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres de la Conselleria, i preparar tot allò relatiu a la seua organització i mètode de treball, atenent principalment els costos, rendiments i qualitat dels seus exercicis.
 • Proposar normes generals sobre l'adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
 • Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten el Consell, proposar les refoses i revisions de textos legals que es consideren oportunes i atendre les publicacions tècniques, periòdiques o no, de la Conselleria.
 • Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en tot allò que afecte la Conselleria, en col•laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració del Consell i de l'Institut Nacional d'Estadística o altres organismes que es consideren convenients.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, llevat del supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • Dirigir i supervisar la gestió de la Secretaria General Administrativa.
 • Les competències que li atribueix la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa i de l'Oficina de Supervisió de Projectes.
 • Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració general de l'Estat, comunitats autònomes i Administració local de la Comunitat Valenciana.
 • Promoure la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Exercir, respecte a la Central de Compres de la Generalitat, les funcions que li assigne la seua normativa.
 • Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.