HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Ángeles Cuenca García

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
 • Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament: 05/08/2016 DOGV
 • Nomenament: 10/11/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, dirigeix i coordina els centres directius adscrits a la seua dependència, així com les unitats administratives integrades, i respon davant del conseller o consellera de la gestió de les matèries que té atribuïdes. Du a terme les competències executives següents:

 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria d'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat, model econòmic i finançament de la Comunitat Valenciana, projectes i fons europeus i patrimoni de la Generalitat.
 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe el conseller o la consellera.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.