HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Dolores Salas Trejo

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Cessament: 11/07/2016 DOGV
 • Nomenament: 06/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, sota la dependència de la persona titular de la conselleria i de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, assumeix les competències en matèria de salut pública, assistència sanitària, coordinació i planificació sanitària, gestió i administració del Sistema Valencià de Salut, i dirigeix i coordina en matèria sanitària els centres directius i les unitats administratives que s'adscriguen sota la seua dependència, l'acreditació, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris i d'investigació sanitària, així com les funcions relatives a recursos farmacèutics, a la racionalització de l'ús del medicament i la coordinació de les actuacions i aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

La Secretaria Autonòmica coordina els centres directius i les unitats administratives, per a procurar una atenció centrada en la persona, i aborda les seues necessitats en funció del seu nivell de risc, des de la població sana als pacients crònics complexos o pal·liatius i les seues famílies, promou la participació en les decisions de salut i l'autocura, i procura la difusió a la població de la informació sobre salut i els seus determinants a la Comunitat Valenciana.

Promou la integració entre els components del Sistema Valencià de Salut, per a garantir la continuïtat en la prestació assistencial, amb criteris d'equitat, qualitat i sostenibilitat, i una visió integral dels problemes de salut basada en l'atenció primària i impulsa accions dirigides a afavorir el treball en equip i el desenvolupament de xarxes assistencials, en l'atenció integral als problemes de salut.

Promou accions intersectorials d'integració amb repercussió en la salut a la Comunitat Valenciana.

A la persona titular de la Secretaria Autonòmica correspon també resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa.

En el marc del Sistema Valencià de Salut, a través de la coordinació dels centres directius i les unitats administratives, correspon a la Secretaria Autonòmica:

 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen les unitats i centres directius sota la seua dependència i controlar i supervisar el compliment dels objectius fixats.
 • Definir les estratègies per a l'èxit dels objectius assistencials i de salut pública, fer el seguiment dels acords de gestió, i impulsar i coordinar el seu desenvolupament i implantació.
 • Planificar l'estratègia dels recursos i mitjans adscrits al Sistema Valencià de Salut, coordinadament amb les direccions generals competents en les matèries de recursos econòmics i recursos assistencials.
 • Fixar els criteris d'actuació del Sistema Valencià de Salut, d'acord amb les directrius de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordinació de tots els recursos i mitjans del Sistema Valencià de Salut, en especial respecte a l'ordenació territorial i l'orientació a la població.
 • Coordinar les actuacions i l'aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.