HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Júlia Company Sanus

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General d´Indústria i Energia
 • Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Cessament: 05/08/2016 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

La Direcció General d'Indústria i Energia assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'empresa, indústria, seguretat industrial, investigació industrial i innovació i parcs tecnològics, coordinació de la Xarxa d'Instituts Tecnològics, i l'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment dels sectors energètic i miner, i també qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la Conselleria o la Secretaria Autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.