HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Juan Ángel Poyatos León

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Planificació i Serveis, del Servei Valencià d´Ocupació i Formació (SERVEF)
 • Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Cessament: 05/08/2016 DOGV
 • Nomenament: 21/07/2015 DOGV
 • La informació sobre la persona que ocupava el càrrec s'ha mantingut publicada durant els tres anys posteriors al seu cessament, d'acord amb la normativa següent:
  - Article 19 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes (DOGV núm. 7911, de 07.11.2016).
  - Article 32.3 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre (DOGV núm. 8304, de 28.05.2018).
  - Article 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

A la Direcció General de Planificació i Servicis li correspon l'exercici de les competències que té encomanades el SERVEF en matèria d'inserció, intermediació i orientació laboral, així com la planificació, organització i la coordinació administrativa del SERVEF. En particular, exercirà les competències següents:

 • Elaborar el pla estratègic i el pla anual del SERVEF, així com fixar i efectuar el seguiment dels objectius de tots els servicis, en coordinació amb la Direcció General d'Ocupació i Formació.
 • Promoció, gestió i control en matèria d'intermediació en el mercat de treball, especialment la captació de les ofertes de treball.
 • Promoció d'accions d'informació i orientació laboral a favor dels desempleats.
 • Cooperació en la gestió de les prestacions per desocupació que gestiona el Servici Públic d'Ocupació Estatal en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc dels acords i la normativa vigent determinen.
 • Impuls de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats públiques o privades per a la implantació i desenrotllament de les iniciatives de suport a la intermediació laboral.
 • Tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins del seu àmbit funcional.
 • Actualització dels continguts en qualsevol suport dins del seu àmbit funcional, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Emissió d'informes i proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com emissió de resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Organització i racionalització de procediments.
 • Informar de la viabilitat legal i econòmica dels seus programes d'actuacions.
 • Dirigir i coordinar les relacions institucionals del SERVEF.
 • Donar suport tècnic administratiu a les relacions que este mantinga amb els distints departaments de la Generalitat, amb altres administracions o amb entitats públiques o privades.
 • Suport i assistència tècnica, de manera horitzontal, a totes les unitats directives i administratives del SERVEF, inclosos els servicis territorials.
 • Gestió dels recursos humans del SERVEF.
 • Planificació, gestió i supervisió de l'activitat econòmica del SERVEF.
 • Supervisió de l'activitat dels Centres Servef d'Ocupació.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.