HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Àngela Ballester Muñoz

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona
  • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • Cessament: 04/05/2020 DOGV
  • Nomenament: 17/07/2019 DOGV

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona és l'òrgan de suport d'aquesta Vicepresidència, que exerceix les funcions de coordinació en les matèries que el president de la Generalitat encomane o delegue al Vicepresident Segon, de conformitat amb el que preveu l'article 15.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en totes aquelles que li encarregue la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en el seu àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Congreso de los Diputados Diputada per València 19/07/2016 20/05/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Vocal suplent 25/09/2019 Pública
Consell de Participació de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana Vocal 16/12/2019 Pública
Mesa de Diàleg Social Verd Vocal i secretària 17/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 16.763,61 €
Nua propietat 16 Vivendes Valencia/València Espanya 29.797,76 €
Nua propietat 16 Vivendes Valencia/València Espanya 42.660,55 €
Nua propietat 25 Vivendes Valencia/València Espanya 122.389,69 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 142.286,26 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 15.200,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 43.218,48 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.