HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Josep-Manuel Bernal i Giménez

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Sotssecretari
  • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  • Cessament: 19/11/2019 DOGV
  • Nomenament: 31/07/2019 DOGV

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS DOCENCIA 01/01/2017 31/12/2017 NO
GENERALITAT VALENCIANA JEFE DE SERVICIO 15/08/2014 03/08/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIO SECRETARIS AUTONOMICS I SUBSECRETARIS VOCAL 06/03/2018
CONSELL ASSESOR I DE PARTICIPACIÓ DEL MEDI AMBIENT (CAPMA) VOCAL 06/03/2018
COMISSIO COOPERATIVISME AGRARI CV VICEPRESIDENTE 06/03/2018
C.I. MODERNITZACIO TECNONOGICA, LA QUALITAT I LA SOCIETAT DEL CONEIXIMENT CV VOCAL 06/03/2018
C.I. COORDINACIO DE LA CIUTAT ADMON. 9 D'OCTUBRE VOCAL 06/03/2018
MESA SECTORIAL FUNCION PUBLICA VOCAL 06/03/2018
CENTRAL COMPRES GENERALITAT VOCAL 06/03/2018
C.I. D'ESTADISTICA VOCAL 06/03/2018
COMISSIO ESTADISTICA CONS. AGRIC, M. AMBIENTE, C. CLIM. Y DES. RURAL PRESIDENT 06/03/2018
CONSELL VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA VOCAL 06/03/2018
C.I. SEGUIMENT I IMPULS POLITIQUES RACIONALITZACIÓ, AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'AMBIT GENERALITAT VOCAL 06/03/2018
C.I. PER A L'APLICACIÓ DE L'US DEL VALENCIA VOCAL 06/03/2018
COMISSIO VALORACIO DOCUMENTAL CONS. AGRIC, M. AMBIENTE, C. CLIM. Y DES. RURAL PRESIDENT 06/03/2018
C.I. ACTUAR CONTRA LES ACCIONS VULNERADORES DRETS PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL I DEL CONTROL QUALITAT DELS PRODUCTES ALIMENTARIS CV VOCAL 06/03/2018

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 99.051,80 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 76.218,45 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 14.600,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA PRIMERA VIVIENDA 35.834,32 €
PRESTEC COMPRA VEHICLE 0,00 €
Total: 35.834,32 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 59.152,86 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 343,22 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.