HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Carmen Beviá Baeza

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Directora General de Ciència i Investigació
  • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Cessament: 24/01/2020 DOGV
  • Nomenament: 17/07/2019 DOGV

La Direcció General de Ciència i Investigació exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de política científica i d'investigació; planificació estratègica per al desenvolupament de la investigació científica; promoció i finançament de la investigació; suport al talent investigador i als parcs científics; implantació i millora d'infraestructures i equipament per a la investigació; i coordinació de les actuacions d'altres conselleries i entitats de la Generalitat amb competència en aquestes matèries.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universdidad de Alicante Investigación, Docencia, Administración Catedática de Universidad 01/09/2014 17/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Directora General Ciencia e Investigación 17/07/2019 25/01/2020 Pública
CNEAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora Vocal Comisión 17/07/2019 Pública
AVI Agencia Valenciana de la Innovación Vocal Consejo Dirección 17/07/2019 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva Vocal Comité de Dirección 17/07/2019 24/01/2020 Pública
Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación Miembro Comisión Sectorial 17/07/2019 Pública
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 Grupo de trabajo 17/07/2019 Pública
CASMEC Consejo Asesor Mecenazgo Suplente de Presidenta 17/07/2019 Pública
CONCITEC Conferencia General de Ciencia y Tecnología Vicepresidenta 17/07/2019 Pública
ACCIDI Alto Consejo Consultivo Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat Vocal 17/07/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 11/02/2020 Pública
Comisión delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Vocal 25/01/2020 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea Vocal 25/01/2020 Pública
Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva - Comite de Dirección Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
AVAP Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva - Comisión Ejecutiva Vicepresidenta 25/01/2020 Pública
FFES Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores Patrono 25/01/2020 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento - Comisión Ejecutiva Vocal 07/02/2020 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento - Pleno Vocal 07/02/2020 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático de la Comunitat Valenciana Vocal 17/07/2019 Pública
PEIV Comisión Interdepartamental del Plan Estratégico de la Industria Valenciana Vocal 25/01/2020 Pública
Generalitat Valenciana Secretaria Autonómica de Universidades e Investigación 25/01/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 27.842,49 €
Ple domini 100 Vivendes Barcelona Espanya 97.415,95 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.278,34 €
Nua propietat 15 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 68.433,88 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Nua propietat 33 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.037,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 9.270,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 27.314,77 €
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 132.532,89 €
Total: 159.847,66 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 72.574,33 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,76 €
Rendiment de capital immobiliari 1.920,49 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.