HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Carlos Domingo Soler

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
  • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • Cessament: 12/09/2019 DOGV
  • Nomenament: 18/07/2019 DOGV

La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries, seguretat viària, administració de costes, gestió i explotació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica, planificació i logística del transport; planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport en la Comunitat Valenciana; seguretat i ordenació del transport; gestió de la xarxa de transports, i mobilitat metropolitana.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITA VALENCIANA FUNCIONARI 01/01/2013 21/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ferrocarrils de la Generalitat - FGV Vocal del consell d'Administració 17/07/2015 12/09/2019
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. Vocal 07/01/2016 12/09/2019
Entitat Valenciana d'Habitatge EVHA (abans EIGE) Vocal del consell d'Administració 12/09/2019
Valencia Parque Central, S.A. Vocal del consell d'Administració 12/09/2019
Alta Velocidad de Alicante Nodo de Transporte, S.A. -AVANT- Vocal del consell d'Administració 12/09/2019
Autoridad Portuaria de Castellón Vocal del consell d'Administració 05/07/2019
Parque Empresarial de Sagunto, S.L. Vocal del consell d'Administració 12/09/2019
Valencia Plataforma Intermodal Logística, S.L. Vocal del consell d'Administració 12/09/2019
FEPORTS Vocal Comissio executivadel consell d'Administració 12/09/2019
FEPORTS Vocal Patronal 12/09/2019
Consejo de Navegación y Puerto de Valencia Suplent Vocal 05/07/2019
Consejo de Navegación y Puerto de Sagunt Suplent Vocal 05/07/2019
Consejo de Navegación y Puerto de Gandia Suplent Vocal 05/07/2019
AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA ATMV PRESIDENT Comissió executiva del consell d'Administració 12/09/2019
AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA ATMV VOCAL 12/09/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 84.556,91 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 32.373,11 €
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 25.862,92 €
Nua propietat 25 Vivendes Castellón/Castelló 25.862,92 €
Nua propietat 25 Locals Castellón/Castelló 9.853,26 €
Nua propietat 25 Locals Castellón/Castelló 6.997,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 30.849,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES BANKINTER 15,92 €
Total: 15,92 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 88.897,36 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 14.203,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
FINANÇAMENT COMPRA VEHICLE VOLKSWAGEN 8820 KSS 5.250,00 €
Total: 5.250,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
FONDOS BANKINTER 5.836,10 €
Total: 5.836,10 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 58.246,32 €
Rendiment de capital immobiliari 1.280,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.