HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Miguel Ángel Lorente López

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director General d'Economia Sostenible
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • Cessament: 15/12/2019 DOGV
  • Nomenament: 31/07/2019 DOGV

La Direcció General d'Economia Sostenible exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, així com la promoció de l'economia sostenible. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Xàtiva Administració local Primer Tinent Alcalde 27/06/2015 15/06/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ajuntament de Xàtiva Regidor 26/05/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 7.445,79 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 17,52 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 909,75 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 10,61 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 92.702,88 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 4.060,10 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 2.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 31.386,50 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.